Mój temperament jest tak [...] – Niusza

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Niusza — zgromadziliśmy 5 opinii.

Mój tem­pe­rament jest tak za­leżny od dni cyklu,
W pew­nych dniach boję się włas­ne­go lustra!
Ko­bieta " CYK­LON"

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 maja 2019, 13:52

Hm, jak chy­ba u każdej pa­ni ;) 

Ela, co Ty ple­ciesz? To do­piero za sto lat... prze­cież. :)

Da­ria, w ta­kim ra­zie już z mniej­szym strachem zos­ta­wiam nie­dziel­ny uśmiech. :)) 

Ag­re­syw­ne­go to nieko­nie­cznie, ale dob­rze, że ktoś to ro­zumie, poz­dra­wiam w szes­nastym dniu cyk­lu z uśmie­chem na twarzy. 

Przyj­dzie czas, że ka­len­darz będzie bez znacze­nia, a lus­tro jeszcze bar­dziej okrutne... 

Taaak, ko­biety po­win­ny no­sić na szyi ka­len­darz z zaz­naczo­nymi dniami ag­re­syw­ne­go PMS-a. :P
Miłego dnia :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 19:28Mocart sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 18:39tallea do­dał no­wy tek­st Samotność, to pus­ty­nia, gdzie [...]

dzisiaj, 18:23Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:54Moon G sko­men­to­wał tek­st > trzy cno­ty ludzkie: wiara, [...]

dzisiaj, 17:45Moon G do­dał no­wy tek­st DETEKTYW RUT­KOW­SKI (piosen­ka)

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 17:38szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

dzisiaj, 17:32Moon G sko­men­to­wał tek­st Gdyby ktoś miał na [...]