Mocniej kocha ten, kto [...] – Sen_

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Sen_ — zgromadziliśmy 8 opinii.

Moc­niej kocha ten, kto czu­je się pot­rzeb­nym. Trze­ba kochać moc­no, trze­ba.

myśl
zebrała 139 fiszek • 27 lutego 2014, 05:42

Ni­by oczy­wis­te, ale od­ległe. Faj­nie, że o tym piszesz ;-) 

Miłość to sym­bioza...;) jeśli jest inaczej, oz­nacza to, że w ta­kim związku ktoś cier­pi ;)

ale trze­ba, a jakże i to nie moc­no, ale...baaar­rrrdzo moc­no ;)))) 

Moc­niej kocha ten, kto JEST wy­korzys­ty­wany. Ale TAK, trze­ba kochać moc­no !
Pozdrawiam. 

Moc­niej kocha ten, kto ro­zumie, czym jest miłość, wza­jem­na, codzien­na pot­rze­ba siebie, od­czu­wal­na ges­tem, :)
ale, trze­ba kochać, trze­ba, to co pięknem w nas wrosło, inaczej zagłada...:) 

To praw­da, ale czy to spra­wied­li­we, że kocha za siebie i za te­go, ko­mu jest pot­rzeb­ny ? Uważam, że to smutne. 

Trze­ba i moc­niej niż moc­no ;) 

Nag­rodą jest od­wza­jem­nienie :) 

Oj trze­ba ;))) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 19:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto ko­lana ugi­na, czer­pie [...]

dzisiaj, 19:19Badylek sko­men­to­wał tek­st Myślisz, ze da sie [...]

dzisiaj, 18:09danioł sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 18:06danioł sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 17:47AMA sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st poeta ma wpływ na [...]

dzisiaj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:14yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]