Mężczyzna, który był tak [...] – michaśka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest michaśka — zgromadziliśmy 15 opinii.

Mężczyz­na, który był tak blis­ko, ale jed­nak daleko.
Mężczyz­na, kto­ry spoj­rze­niem wy­woływał u mnie usmiech.
Mężczyz­na, który po­jawiał się i znikał.
Mężczyz­na, które­go łapałam na chwi­le i za­raz mi uciekał.
Mężczyz­na, kto­ry bez py­tania wy­warzył drzwi do mo­jego świata i zburzył w nim cały ład.
Mężczyz­na ze skom­pli­kowa­nej kon­struk­cji, który od­mienił mi życie.

myśl
zebrała 27 fiszek • 28 grudnia 2009, 19:39

oczy­wisie, ze nie sa pros­ci.. cho­ciaz­by dla­tego, ze gdy­by by­li pros­ci, to by­liby zbyt nud­ni.. przy­naj­mniej dla mnie.. 

ko­biety..? co wy bys­cie bez nich zro­bili? ;)
a ze mez­czyz­ni sa pros­ci.. za­lezy z kt,orej stro­ny na to pat­rzec.;) ja i tak uwa­zam, ze co po­niek­torzy sa skom­pli­kowa­ni. przy­naj­mniej ten byl dosc skom­pli­kowa­ny ;d 

Mężczyźni, ni­by jes­teśmy ta­cy prości. ;)

Ład­na kon­struk­cja myśli, bar­dzo obrazowa.
Myśl sa­ma w so­bie, prawdziwa. 

po­niewaz pa­ni, zaw­sze reagauje zbyt szyb­ko. naj­pierw ro­bi lub mo­wi nas­tepnie mys­li czy roz­wa­za.. a kaz­da kry­tyke uwa­zam za przydatna. 

* stwierdzilam.
* i nie na wlas­ny te­mat tyl­ko na kaz­dy temat. 

ale ja tak nie stwier­dzi­la i nie po­mys­la­lam. to jest opi­nia tak? kaz­dy ma pra­wo do wlas­ne­go zda­nia na wlas­ny te­mat. nie stwier­dzi­lam ze mysl jest nadzwyczaj mo­ca czy tez blyszczy in­te­ligen­cja.. ale to jest tyl­ko mysl.. 

pop­ra­wiam, na cie­szy mnie to.. 

Może myśl po­zor­nie prze­ciętna, ale ja widzę w niej głębszy sens. 

tez mnie to cieszy. 

michaśka

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 22:52Spruta sko­men­to­wał tek­st w mro­ku drob­ny deszcz zos­ta­wia [...]

dzisiaj, 22:37Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:36Spruta do­dał no­wy tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:36marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 22:30marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myśli pi­sane na siłę, [...]

dzisiaj, 22:16marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:13marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]

dzisiaj, 22:05Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:04marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 21:57marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st grunt to widzieć