Ktoś kiedyś napisał że [...] – SomewhereInside

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest SomewhereInside — zgromadziliśmy 0 opinii.

Ktoś kiedyś na­pisał że porzu­camy nasze marze­nia, bojąc się że ich nie zreali­zuje­my al­bo, co gor­sza, że je zrealizujemy.

Myślę że ta­ka de­cyz­ja od­ciśnie piętno na naszym później­szym pos­trze­ganiu świata i in­nych oraz w dużej mie­rze za­leżeć będzie od ok­reśle­nia się w ja­kiej po­zyc­ji chce­my się zna­leźć i czy w ogóle będzie nam da­ne to roz­ważyć, mając na uwadze wszecho­bec­ne 'pros­te' prze­ciw­ności lo­su jak również nasze włas­ne sa­mo-pow­strzy­mujące myśli, blo­kujące pier­wotny za­mysł
ale bez wątpienia nie będzie nam to obojętne. Ci którzy og­ra­niczają się do stwier­dze­nia że nie było nam to pi­sane naz­wałbym po pros­tu fools.

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 listopada 2010, 02:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]

dzisiaj, 11:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st horrmony