Ktoś kiedyś napisał że [...] – SomewhereInside

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest SomewhereInside — zgromadziliśmy 0 opinii.

Ktoś kiedyś na­pisał że porzu­camy nasze marze­nia, bojąc się że ich nie zreali­zuje­my al­bo, co gor­sza, że je zrealizujemy.

Myślę że ta­ka de­cyz­ja od­ciśnie piętno na naszym później­szym pos­trze­ganiu świata i in­nych oraz w dużej mie­rze za­leżeć będzie od ok­reśle­nia się w ja­kiej po­zyc­ji chce­my się zna­leźć i czy w ogóle będzie nam da­ne to roz­ważyć, mając na uwadze wszecho­bec­ne 'pros­te' prze­ciw­ności lo­su jak również nasze włas­ne sa­mo-pow­strzy­mujące myśli, blo­kujące pier­wotny za­mysł
ale bez wątpienia nie będzie nam to obojętne. Ci którzy og­ra­niczają się do stwier­dze­nia że nie było nam to pi­sane naz­wałbym po pros­tu fools.

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 listopada 2010, 02:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 14:37cyt.adela do­dał no­wy tek­st Biedactwo wewnętrzne

dzisiaj, 14:12Azja sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

dzisiaj, 13:45.Rodia sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

dzisiaj, 13:41.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 13:40Moon G do­dał no­wy tek­st Vendetta

dzisiaj, 13:38.Rodia sko­men­to­wał tek­st .samotność ot­wiera drzwi do [...]

dzisiaj, 13:03Moon G sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

dzisiaj, 12:50zofija sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

dzisiaj, 12:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]