Każdy jest taki sam [...] – NeCrOtOn

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest NeCrOtOn — zgromadziliśmy 0 opinii.

Każdy jest ta­ki sam a jed­nak in­ny. Mądry może być brzyd­ki a głupi ład­ny, głupi i brzyd­ki, bądź ład­ny i mądry. Czy to piękne? Czy piękne jest to, że jeśli ktoś urodzi się brzyd­kim i ge­netycznie głupim człowiekiem, to jest stra­cony? Czy piękne jest to, że jeśli na­wet nabędzie in­te­ligen­cję, bo się za­weźmie, to będzie prze­ciętniakiem? I czy piękne jest to, że będąc prze­ciętniakiem będzie na ty­le in­te­ligen­tny, by wdać się w ref­lek­sję o swej głupo­cie będąc ze­rem? Pa­miętaj­cie in­te­ligen­ci... nie od­rzu­caj­cie ludzi niez­dolnych, nie szydźcie z nas prze­ciętniaków, to nie nasza wi­na, że ta­cy się urodzi­liśmy i żyliśmy w niein­te­ligen­tnym, niektórzy w pa­tolo­gicznym wręcz śro­dowis­ku.To nie jest prog­ram w pol­sa­cie, w którym na­dają re­por­taż o sios­trze wycho­wującej czwórkę swo­jego rodzeństwa, gdzie każde z te­go rodzeństwa jeszcze jest kimś w życiu- to przy­padek je­den na ty­siąc, o reszcie nikt nie mówi. Nie do­konuj­cie se­lek­cji, niech do­kona się sa­ma- fakt, że jes­teście zdol­niej­si nie da­je wam Bożej władzy.

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 maja 2015, 01:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

NeCrOtOn

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 09:04Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Prostytutki o długich no­gach [...]

dzisiaj, 08:54Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Bliskość to czyjąś sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 08:53ODIUM sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

dzisiaj, 08:21Cropka sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 07:56Lila_ sko­men­to­wał tek­st Bliskość to czyjąś sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 07:29Lila_ do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 07:06Lila_ do­dał no­wy tek­st Sennik

dzisiaj, 06:12Cropka sko­men­to­wał tek­st Każdy ko­lej­ny prze­wod­nik to [...]

dzisiaj, 06:11Cropka sko­men­to­wał tek­st wi-Bracje?