Każdy człowiek chce być [...] – Smykus

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Smykus — zgromadziliśmy 0 opinii.

Każdy człowiek chce być w życiu szczęśli­wy. Nie ma na świecie człowieka, który po­wie­działby; chcę być nie­szczęśli­wy, nie chcę wal­czyć o swo­je szczęście. Czym jest szczęście, co to znaczy być szczęśli­wym? Każdy mówi to sa­mo chcę być szczęśli­wy, chcę wal­czyć o mo­je szczęście. Ale każdy od­po­wiada inaczej, bo inaczej ro­zumie, co to jest szczęście. Dla mnie szczęście jest czymś, do cze­go dążymy przez całe życie. Być szczęśli­wym to znaczy; kochać drugą osobę i być kocha­nym. Każdy człowiek szu­ka miłości. Chce być kocha­nym i chce kochać. Często mówi­my dru­giej oso­bie, że ją kocha­my, ale tak nap­rawdę nie zda­jemy so­bie spra­wy z te­go, co tak nap­rawdę znaczy kochać. Miłość to uczu­cie łączące dwo­je ludzi, to zaufa­nie, szcze­rość, wier­ność dru­giej oso­bie, przy­jaźń. Każdy z nas po­dej­mu­je próbę zdo­bycia szczęścia, w którym za­wiera się miłość. Moim zda­niem war­to uwzględnić te war­tości w swoim życiu, bo są one naj­cenniej­szym da­rem, ja­ki ot­rzy­maliśmy od Bo­ga. Każdy z nas może wal­czyć, ale nie każdy wyg­ry­wa. Na­leży być sil­nym, prze­pełnionym nadzieją i sta­wić czoło złym chwi­lom, aby cie­szyć się nag­rodą, jaką jest włas­ne zwy­cięstwo!

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 stycznia 2011, 20:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Smykus

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 00:02M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Zawsze będę przy to­bie

wczoraj, 23:05Cris sko­men­to­wał tek­st Zanim odejdę stąd , [...]

wczoraj, 23:00Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 22:59Cris sko­men­to­wał tek­st Czy na ''cy­taty'' do­tarł [...]

wczoraj, 22:57Cris sko­men­to­wał tek­st By poczuć myśli, [...]

wczoraj, 22:56Cris sko­men­to­wał tek­st jesienne niebo już od­le­ciały pta­ki po­wiało [...]

wczoraj, 22:54Cris sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

wczoraj, 22:52Cris sko­men­to­wał tek­st Most Życia pot­rze­buje ko­lej­nej [...]