je­zus umarł tyl­ko po [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 27 opinii.

je­zus umarł tyl­ko po to byś zmar­twychwstał

myśl • 22 kwietnia 2019, 21:27

gdy miałem 10 lat pe­wien ksiądz po­wie­dział mi że kiedyś będę księdzem
jak wi­dać nie my­lił się 

Iden­tyczne słowa po­wie­dział ksiądz pod­czas ka­zania w Wiel­ka­noc i jeszcze uzasadnił. 

Nieśmier­telność daw­no zos­tała odkryta.

http://www.geekweek.pl/news/2012-11-30/meduza-skrywa-sekret-niesmiertelnosci_1643830/

Ce­lem życia nie jest śmierć, tyl­ko życie, prze­kaza­nie ma­teriału ge­netyczne­go, które jest ucie­czką przed śmier­cią, al­bo właśnie, jak meduza...
Dla wierzących w życie po śmier­ci na­wet śmierć ma na ce­lu życie.

Dob­ra­noc :) 

nie o to mi chodziło
uni­kanie śmier­ci trak­tuję bar­dziej jako:
"odmładzające ćwicze­nia fi­zyczne, bo­toks, po­większa­nie bius­tu, ubiera­nie się jak nas­to­latek, by­cie cool w wieku 40-50 lat, zmiana par­tne­ra w cza­sie kry­zysu wieku śred­niego, nieumiejętność [...] — czytaj całość

Uni­kać śmier­ci, to wie­dzieć, gdzie na ciebie czy­ha. A te­go nie wiesz.
Prze­cież możesz być dob­rym kierowcą, a ja­kiś (niecenzu­ral­ne słowo) wjedzie Ci w bok i umrzesz. 

opierając się życiu, już jes­teś martwy
uni­kając śmier­ci, to two­je zmartwychwstanie 

"wszys­cy jes­teśmy Chrys­tu­sami, codzien­nie pod większym ciężarem upa­damy. "
plagiat199

Ale czy zmar­twychwsta­niemy? To się okaże. 

nie wiem
jezus? 

Jezus 

Co to znaczy rozsądzicielką? 

Cropka

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 17:31oszi3 do­dał no­wy tek­st Świat jest ma­terial­ny, ale [...]

dzisiaj, 16:41oszi3 do­dał no­wy tek­st Bardziej niż te­go, że [...]

dzisiaj, 15:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st padnięty z wrażenia

dzisiaj, 15:22.Rodia sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

dzisiaj, 15:18.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:54E.H. sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:23truman do­dał no­wy tek­st pociecha

dzisiaj, 11:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Publikując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.  

dzisiaj, 11:47fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzydzies­te piąte