Jest milczenie martwe i [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 112 opinii.

Jest mil­cze­nie mar­twe i mil­cze­nie, które nie ga­si mo­wy; jest mo­wa, która za­bija ciszę, i ta­ka, która się ciszy nie boi.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 kwietnia 2019, 00:03

To da­waj łapę, uśmie­chnięty goopol­ku. Pop­ro­wadzę cię w po­noore re­jo­ny, o których uśmie­chnięte goopo­le nic nie wiedzą. :p

Za pa­ro­lem tęsknić nie będę. :p

Po­wi­nieneś być hi­gienistą, mar­nu­jesz się. :D

Wie­dział dob­rze, ale nie chciał roz­wiewać iluz­ji dob­re­go świata uśmie­chniętym goopol­kom. :p  

Dla­tego niech z uśmie­chem poz­wolą pro­wadzić się za rękę uśmie­chniętym. :D

Taaak, to wi­dać, wszys­tko w za­niku. :P

Dob­rze, ro­zumiem, że sztuczne, ale dziąsła też cho­ciaż przepłucz. :P

Znam, ale Ezop nie wie­dział, czym się żywią li­sy. :P 

Goopo­le naiw­nie wierzą i to ich pro­wadzi na ma­now­ce. :p

Mnie nie, ja nie używam. :D

Zęby mam umy­te, lśnią jak perły. :p

Och, ja­ki kon­fa­bulant. :p Czy­li nie znasz... :p 

Goopo­le nie wierzą i to pro­wadzi ich do kom­plet­ne­go po­noorac­twa. :P
Kas­trac­ja Ci się marzy? Naj­pierw mu­sisz się od­ro­baczyć i... umyć wreszcie. :P

Oczy­wiście, że jest su­per. Też Ci to pow­tarzam, a... niech tam... [...] — czytaj całość

He­he, jak każdy goopol chcesz wie­rzyć w cu­da. :p Twoją goopotę można uciąć tyl­ko przez kas­trację. W to­bie po­zos­ta­nie, ale przy­naj­mniej nie będzie się roz­przes­trze­niać. :p

Wo­da jest su­per, ale tyl­ko do mycia [...] — czytaj całość

Wstyd tak oszu­kiwać, wstyd. :P
Wiara czy­ni cooda, a ja wierzę, że Ci się wy­leczyć z goopo­ty uda. :P:D 
Wys­tar­czyło przyz­nać się, że w ogóle nie widzisz. :P
Wo­da jest cud­na, a Two­je, za­sika­ne to­warzys­to... prze­ciw­nie. :P
:D
Są ta­cy des­pe­rados? :P Ale to nie był sen? :P:D
Po­noora­sy są brzy­daśne i nie mają szans, na­wet u burków. :P:D 

Ja? Nie, śmier­telnie po­ważna. :p

Ja to wiem odkąd cię poz­nałam. :D Chy­ba nikt nie zdoła ci pomóc, al­bo­wiem goopo­ta nieuleczal­na yest. :p

Ja­koś nie widzę, byś się zab­rał do ro­boty. :p

Wo­da jest ohyd­na. W twoim to­warzys­twie trud­no się nie przyz­wyczaić. :p

Mon­dra­la się odez­wnoł. :D

Nie chcę, choć różne bur­ki by chciały, ale ja nie upadłam tak nis­ko jak ty. :p Od ciebie na­wet bur­ki uciekają. :p 

Po­cie­szna jes­teś. :P

Wie­działem, że jest źle, ale nie sądziłem, że aż tak. :D:P

Dla­tego do­syć opie... nia, wiad­ro, mop i da­jesz Bab­cia, na sa­me ko­par­ki nie licz. :P:D

Przyz­wyczaiłaś się do ury­note­rapii, a woda [...] — czytaj całość

Po­cie­szaj się. :p

Z pew­nością tam mie­szka, sko­ro piejesz peany na jej cześć. :D

Sprzątać po­winien ten, kto brudzi, obej­szcza­ny flej­tuchu. :p

Wie­działam, że ty loobisz. Zwie­rza­ki tak ma­jom. :p
Ja jes­tem bar­dziej wy­magająca. Wo­da jest [...] — czytaj całość

Tak się wy­daje naj­większym goopo­lom. :P

To­bie się wy­daje, że in­tuic­ja mie­szka między poślad­ka­mi... Po­nure przy­goopa­sy żyją jeszcze w epo­ce ka­mienia łupa­nego. :D

A Ty??? Le­niuch. :P

Wie­działem, że nie loobisz wo­dy. Bru­das!!! :P

Właśnie to. :D

To pew­nie ze względu na prze­rośniętą pros­tatę. :P:D

No to... zos­ta­je Ci qu­lawy Bu­rek z par­chem... :P:D 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

wczoraj, 23:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]