Jest milczenie martwe i [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 82 opinie.

Jest mil­cze­nie mar­twe i mil­cze­nie, które nie ga­si mo­wy; jest mo­wa, która za­bija ciszę, i ta­ka, która się ciszy nie boi.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 kwietnia 2019, 00:03

Wy­kaso­wała Zygza­kowa­ta Gadzi­na :D
Nie wiem, czy po­winienem roz­ma­wiać z Po­nura­sem, bo znów wy­kasu­je, jak coś nie pa­suje... :P

Mo­je or­ga­ny nie są upośledzo­ne. Mój ko­lega, a muszę przyz­nać, że to bar­dzo bez­pośred­ni i [...] — czytaj całość

Ech, tępy smok chy­ba nie uz­na­je in­nych tem­pe­ramentów niż swój... Biada me­lan­cho­licznym żmij­kom! Nie ma we tym świecie miej­sca dla myślących is­tot... :(

To two­je upośledzo­ne podwójne or­ga­ny. :p
A do le­niwców nie na­leżę, przy­goopa­sie. Po pros­tu nie in­westuję swej moc­no nadwątlo­nej ener­gii w przed­sięwzięcia, które nie mają szans na po­wodze­nie.

Tak, tak... ;)

Tra­cisz, pot­worny z ciebie mar­notraw­ca. Tra­cisz na te­rapeuty­zowa­nie uśmie­chem po­nurej, upar­tej żmij­ki. :D 

Raczej tępy la­ment :P
Powód jest in­ny, ale ro­zumiem Two­je le­nis­two i upośledzo­ny zmysł wzro­ku. :P

A w życiu. :D

Błogosławieni ci­si.... ;) 
Wygląda na to, że ja nig­dy nie tracę cza­su. :D 

Pat­rzę, pat­rzę, ale nie chciałem Ci mówić. :D

Odtwórz  

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:56Niusza do­dał no­wy tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:38PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Mój tem­pe­rament jest tak [...]

dzisiaj, 16:36PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Opluwanie bliźniego, to tak [...]

dzisiaj, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

dzisiaj, 16:27PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Potrzeba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, [...]

dzisiaj, 16:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

dzisiaj, 16:17PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Świat drży na myśl [...]

dzisiaj, 16:05klorynda do­dał no­wy tek­st Miła Zo­sieńka dziś ra­no [...]