Jeśli jesteś kowalem własnego [...] – Sidka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Sidka — zgromadziliśmy 4 opinie.

Jeśli jes­teś ko­walem włas­ne­go lo­su, dlacze­go przek­li­nasz Bo­ga za każde swo­je niepo­wodze­nie?

myśl
zebrała 17 fiszek • 14 lutego 2010, 23:17

Świet­na myśl, naprawdę. 

... ja zna­lazłem wytłumacze­nie te­go "nielo­giz­mu"... ale sam mu­siałem do te­go dojść... na­wet, nie tak daw­no, pi­sałem o tym na portalu...

http://www.cytaty.info/mysl/53963/1 

No tak. Wiesz, chy­ba kiedyś o to ko­goś ta­kiego za­pytam bo to dziw­ne. Tzn nie dziw­ne ale nielogiczne. 

... ja bym spy­tał o to tych którzy uczą... z jed­nej stro­ny że o wszys­tkim de­cydu­je "Bóg" a później za­dają byś był "ko­walem"... niech w końcu wy­jaśnią ten lo­giczny absurd... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:00Naja wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie lu­bisz siebie [...]