I nigdy nie wymazać [...] – Satine

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Satine — zgromadziliśmy 8 opinii.

I nig­dy nie wy­mazać z pa­mięci twoich ro­ześmianych oczu, które pat­rzyły na mnie z taką miłością. Przep­raszam, że mo­je nie pot­ra­fiły tak na ciebie spoj­rzeć...

myśl
zebrała 22 fiszki • 31 sierpnia 2010, 14:25

Dziękuję za wszytko:) 

To ważne, że w ogóle cze­goś ta­kiego doświad­czyłaś..
Jeżeli to, co Was łączy jest szczerze, to to mi­nie, przej­dzie, wszys­tko wróci do nor­my ;)
Głowa do góry. 

Nie po­winien. Ale jest mi tak blis­ki, ze nie wyzbędę się te­go uczucia.

Ta przy­jaźń jest dla mnie wieczna. 

Bar­dzo mi przyk­ro.. Wiem, ja­ki to ból.
Ale cóż. Tak się praw­dzi­wy przy­jaciel zacho­wać nie powinien.. 

Już poprawiłam.

Mnie bar­dziej bo­li to, że stra­ciłam ko­goś, ko­go uważałam za przy­jaciela. Tyl­ko dla­tego, że on się we mnie za­kochał, a ja mogłam ob­darzyć go tyl­ko wielką przy­jaźnią.
Nig­dy nie zwątpiłam w tą przy­jaźń i na­dal ona dla mnie is­tnieje choć on był tak zaz­dros­ny gdy zo­baczył mnie z in­nym chłopa­kiem na spa­cerz,e że jak to na­pisał 'mam na ciebie wy­je*ane' :( 

*pamięci.
je­den mały błąd jest.


Wzruszająca jest, fak­tycznie. Wspom­nienia bolą.. 

Czy­tając to co na­pisałam łzy cza­sem sa­me cisną się do oczu.
Tak bar­dzo bo­li mnie to co się stało. :(
Dziekuję 

Smutne...
Ale piękne. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 16:58whiterose sko­men­to­wał tek­st W głowie pot­ra­fię urządzić [...]

dzisiaj, 16:00Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Nie, spa­dałem z to­nu, Spa­dałem [...]

dzisiaj, 16:00Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Nie, spa­dałem z to­nu, Spa­dałem [...]

dzisiaj, 12:44szary*nikt do­dał no­wy tek­st Na Twój roz­kaz czas [...]

dzisiaj, 12:22Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Paryska Wios­na

dzisiaj, 12:14fyrfle do­dał no­wy tek­st Paryska Wios­na

dzisiaj, 11:54bystry.76 sko­men­to­wał tek­st brak nam wy­razu ko­niec i [...]

dzisiaj, 09:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Fałszem praw­dy nie zmienisz.  

dzisiaj, 07:51jesienna mgła do­dał no­wy tek­st nowe wciele­nie