Gdy życie staje się [...] – IKON

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest IKON — zgromadziliśmy 6 opinii.

Gdy życie sta­je się cu­dem, prob­le­my przes­tają mieć znacze­nie.

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 stycznia 2018, 13:22

Ro­zumiem, dla­tego na­pisałem, by nie zdążyły nas ośle­pić... cza­sami prob­lem, ja­kieś nie­szczęście, strach pot­ra­fi uk­raść wiarę w cud... za­myka­my z bólu, ze strachu oczy i nie dos­trze­gamy jak wiele cudów jest wokół nas.
Dob­ry tek­st, już wcześniej fishą rzuciłem.
Dob­ra­noc. :)) 

fyrfle
Życie jest piękne :))

har.monic
od­wrot­nie też :))

yes­tem
Prob­lem na­biera znacze­nia, gdy od­rzu­camy cud...
Dro­ga męki trwa cza­sami całe życie
A wy­baczyć so­bie bar­dzo ciężko
Ta­kich świadec­tw widzę tysiące
http://forum.gazeta.pl/forum/w,20823,130767352,130767352,prosze_pomozcie_juz_nie_daje_rady_.html

Onej­ko
Każde życie jest cudem

Dziękuję, dob­rej no­cy :)) 

Każde życie jest cu­dem. A prob­le­my zaw­sze się po­jawiają, wcześniej czy później. Nie ma życia bez problemowego. 

Ważne, by prob­le­my nie zdążyły nas ośle­pić na cuda...
Poz­dra­wiam. :)) 

Przy­naj­mniej nie stają się życiem. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 19:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto ko­lana ugi­na, czer­pie [...]

dzisiaj, 19:19Badylek sko­men­to­wał tek­st Myślisz, ze da sie [...]

dzisiaj, 18:09danioł sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 18:06danioł sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 17:47AMA sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st poeta ma wpływ na [...]

dzisiaj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]