gdy­by nie internet niektórzy nie [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 12 opinii.

gdy­by nie internet
niektórzy nie mog­li­by udawać
że żyją

myśl
zebrała 15 fiszek • 19 września 2018, 18:44

Klorynda,
ale jes­teś pew­na? ;)

Be­cik,
cza­sami ktoś im to wma­wia, in­nym ra­zem le­nis­two za­bija w nich am­bicję, a często to strach i bezmyślność...
Mnie smu­ci, złoszczą mnie in­ne zacho­wania, ale tu yes­tem oazą spo­koju. :D

Miłego wie­czor­ku. :)) 

Muszą mieć o so­bie dość mar­ne zda­nie, sko­ro taką wy­bierają drogę.
Nie wiem, czy mnie bar­dziej smu­ci, czy złości, ta­kie udawanie.
Eh..
:-) 

Tak :) 

Cris, to żad­na sztu­ka. Sztuką jest żyć nap­rawdę. :)
Dzięki za wizytę.
Wza­jem­ności. :))

Ka­ti, ludzie nie chcą być szczęśli­wi, wolą uda­wać szczęście... z le­nis­twa, ze strachu, z głupoty...
A po­tem już nie mają dokąd wra­cać, bo ich praw­dzi­we życie za­rosło chwas­ta­mi...
Miłego wie­czor­ku. :)) 

myślę że ludzie by­liby szczęśliw­si bez niego :-) z tym uda­waniem na dłuższą metę idzie się zaplątać we własną sieć,ale tak większość te­raz żyje w wir­tual­nym świecie i rzeczy­wis­tość cza­sem go przerasta,pozdrowienia:-) 

Pot­ra­fić uda­wać'' to sztu­ka - tych niektórych sta­wia na no­gi - niech żyją'' ;))
Pozdrawiam 

Ela, to nies­te­ty tak nie działa, zwyk­le jed­no fun­kcjo­nuje kosztem dru­giego. ;)
Dziękuję, że zaglądasz. :))

Onej­ka, z każde­go można zro­bić ek­scy­tujące, ale fik­cja jest tańsza, łat­wiej­sza, można ją wyłączyć i ro­bić rzeczy niemożli­we, bez żad­ne­go ry­zyka... pra­wie żad­ne­go, a "pra­wie" czy­ni różnicę... ;)

Miłego po­połud­nia życzę Pa­niom. :)) 

o tak i z nud­ne­go życia można zro­bić ek­scy­tujące ;) 

Taaa... In­ni, dzięki te­mu mogą mieć dwa życia :-))) 

A jeśli w bred­niach jest więcej praw­dy o nich, niż praw­dach oficjalnych? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 13:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st ASerca są po to [...]

dzisiaj, 13:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sztuka współczes­na

dzisiaj, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 13:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ekonomia zwykłego człowieka

dzisiaj, 13:45kirke13 sko­men­to­wał tek­st Czasem wal­czysz o coś [...]

dzisiaj, 13:44fyrfle do­dał no­wy tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

dzisiaj, 13:36sprajtka do­dał no­wy tek­st Deszcz może być niewin­ny [...]

dzisiaj, 12:53Logos sko­men­to­wał tek­st Słabych ludzi ciągnie do [...]

dzisiaj, 12:27RozaR do­dał no­wy tek­st Ekonomia zwykłego człowieka

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]