gdy­by nie internet niektórzy nie [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 16 opinii.

gdy­by nie internet
niektórzy nie mog­li­by udawać
że żyją

myśl
zebrała 18 fiszek • 19 września 2018, 18:44

Hmm, kłam­stwo nig­dy nie jest lep­sze od praw­dy, tyl­ko cza­sem le­piej wygląda, sma­kuje, al­bo wy­daje się mniej bo­les­ne, ale to złudze­nia, czy­li kłam­stwo... Tak myślę.
Dziękuję za obec­ność i ref­lek­sję.
Dob­rej no­cy. :)) 

Ojj coś w tym jest...szko­da, że te­raz lep­sze jest kłam­stwo niż praw­da, na­wet ta nasjmustniejsza 

Bar­dzo dziękuję.
Miłego wie­czor­ku. :)) 

wow, jes­tem pod wrażeniem :) Ar­cy-zac­na myśl! 

Klorynda,
ale jes­teś pew­na? ;)

Be­cik,
cza­sami ktoś im to wma­wia, in­nym ra­zem le­nis­two za­bija w nich am­bicję, a często to strach i bezmyślność...
Mnie smu­ci, złoszczą mnie in­ne zacho­wania, ale tu yes­tem oazą spo­koju. :D

Miłego wie­czor­ku. :)) 

Muszą mieć o so­bie dość mar­ne zda­nie, sko­ro taką wy­bierają drogę.
Nie wiem, czy mnie bar­dziej smu­ci, czy złości, ta­kie udawanie.
Eh..
:-) 

Tak :) 

Cris, to żad­na sztu­ka. Sztuką jest żyć nap­rawdę. :)
Dzięki za wizytę.
Wza­jem­ności. :))

Ka­ti, ludzie nie chcą być szczęśli­wi, wolą uda­wać szczęście... z le­nis­twa, ze strachu, z głupoty...
A po­tem już nie mają dokąd wra­cać, bo ich praw­dzi­we życie za­rosło chwas­ta­mi...
Miłego wie­czor­ku. :)) 

myślę że ludzie by­liby szczęśliw­si bez niego :-) z tym uda­waniem na dłuższą metę idzie się zaplątać we własną sieć,ale tak większość te­raz żyje w wir­tual­nym świecie i rzeczy­wis­tość cza­sem go przerasta,pozdrowienia:-) 

Pot­ra­fić uda­wać'' to sztu­ka - tych niektórych sta­wia na no­gi - niech żyją'' ;))
Pozdrawiam 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 16:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 14:49sprajtka do­dał no­wy tek­st Echo chodzi za mną

dzisiaj, 12:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 11:14bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:04bystry.76 do­dał no­wy tek­st zwijam cię naprędce jak sta­ry [...]

dzisiaj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 10:14yestem sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 10:13yestem sko­men­to­wał tek­st Można być pew­nym siebie, [...]

dzisiaj, 10:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wrócić tu­taj po kil­ku [...]