Drogie Towarzyszki i wielce [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 5 opinii.

Dro­gie To­warzyszki i wiel­ce po­ważani To­warzysze z Cy­tatów(in­nych płci nie ak­ceptu­je), ni­niej­szym ogłaszam, że tek­stem dnia 13 lu­tego 2018 ro­ku wyb­rałem so­bie myśl autor­ki Na­ja - "His­to­ria pełna jest hańby, za­burzeń priory­tetów, zakłama­nia, za­gubienia.
Współcześnie szu­ka­my auto­ry­tetów w me­diach, które kreują rzeczy­wis­tość na pod­sta­wie sym­pa­tii oraz grup interesów.
Nie ma­my wspar­cia w źródłach, które nie pot­ra­fią się op­rzeć bezza­sad­nym wpływom.
Tworzy się no­wa his­to­ria, opar­ta nie na fak­tach, lecz na zas­po­ka­ja­niu ocze­kiwań... ", a w nag­rodę na­piszę Ci frag­ment piosen­ki Jac­ka Kaczmar­skiego "Kan­tyczka z lo­tu ptaka":
"Liczy chci­wy Żyd i Niemiec
Dziś po ile pol­ska czystość
Ku­pi duszę ku­pi ziemię
I zos­ta­wi pośmiewisko..."

Wal­de­mar Reszczyński - pre­zes Sto­warzysze­nia Dzien­ni­karzy Pol­skich do­piero co po­wie­dział, że Pol­ska jest sko­loni­zowa­na, bo jest niedo­puszczal­nym , żeby w su­weren­nym kra­ju fun­kcjo­nowała ob­ca pra­sa -czy­li moim zda­niem Fakt, czy nie pol­ska te­lewiz­ja - a więc ja uważam, że chodzi o TVN. Jak więc naz­wać dzien­ni­karzy i in­nych , którzy pra­cują we włas­nym kra­ju i reali­zują po­lece­nia ob­cych pra­codawców?

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 lutego 2018, 10:10

Ale żonę można. Mówi­li w kościele. 

Niech każdy jeździ jak lu­bi, by­leby nie roz­jeżdżał innych...

:-))) 

Mi­rek z okaz­ji wa­len­te­go za­jeżdża swą niunię. 

Dziękuję Mir­ku :-))) 

dos­ta­ja za to pieniądze one de­ter­mi­nuja bied­nych Po­laków a nie idee. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja