Czym są? - spytała [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 10 opinii.

Czym są? - spy­tała pa­ni w pulowerze.
Jaś pod­niósł rękę, więc niech głos zabierze:
- Święta, to ta­ki ok­res w naszej wierze,
kiedy ma­ma wciąż pichci, sprząta, pie­rze,
a oj­ciec na­walo­ny śpi, jak zwierzę...

myśl
zebrała 45 fiszek • 5 kwietnia 2012, 13:08

Uf­ff, niełat­wo było, wątek z oj­cem był na końcu... :D
Dzięki, miło, że zaj­rzałeś. :) 

He­he
Wątek z tym oj­cem prze­konał mnie ;)
Ale nie po­mijam też prob­lemów których ta myśl dotyczy. 

Ewo, Marzeno
Tak, to krzy­wy ob­raz rzeczy­wis­tości, która wielu wy­daje się nor­malna. To tyl­ko przykład. Jest więcej prob­lemów i do­tyczą też in­nych członków rodzi­ny, społeczności...

Dziękuję za opi­nie, poz­dra­wiam. :) 

...przyk­re wspom­nienia z dzieciństwa, ale mo­je dzieciaki nie będą mieć ta­kiego ob­ra­zu świąt...na szczęście. Bar­dzo do­bit­nie to napisałeś... 

przyk­re, że ta­kie rzeczy się zdarzają, for­mując krzy­we pos­trze­ganie świata 

An­no, Motylku
Dziękuję za od­wie­dzi­ny. Cieszę się, że zechciałyście się pochy­lić na moimi skrom­ny­mi słowa­mi.

Mo­tyl­ku, dob­rze od­ga­dujesz. Po­kazałem coś ocza­mi dziec­ka, coś wy­dające­go mu się normą, tra­dycją, zwycza­jem religijnym...

Mok­rości Pa­niom życzę ( tym ra­zem nie świn­tuszę :D ) 

myśl z mar­gi­nesu... ale jakże szczerze odzwier­cied­lająca pa­tolo­gię w święta.

proszę yes­tem tyl­ko nie mów, że zno­wu coś pochrza­niłam i myśli two­jej nie ogarnęłam...bo załamie się;) 

Dziękuję za od­wie­dzi­ny i jeszcze raz wszys­tkiego naj- :)

An­no, miło mi, że zu­pełnie nieżar­tobliwą myślą pot­ra­fiłem Cię roz­ba­wić.
Poz­dra­wiam. :) 

Więc również życzę wszys­tkiego dob­re­go i aby te święta były pełne ra­dości i miłości, wy­pełnione spo­kojem i aby ser­ca wy­pełniała po­goda ducha. Ko­loro­wych i pięknych świąt dla Ciecie i Two­jej rodzi­ny ;) 

Przy okaz­ji mo­jej niepop­rawnej chciałem wszys­tkim życzyć ra­dości praw­dzi­wej. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 14:53fyrfle do­dał no­wy tek­st Dotykanie

dzisiaj, 14:51fyrfle do­dał no­wy tek­st Za co się nie [...]

dzisiaj, 14:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st jeśli chcesz odzys­kać siły [...]

dzisiaj, 14:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tak często poz­wa­lamy, by [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 14:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Podsłuchując co na nef­ro­logii

dzisiaj, 14:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nikt nie uszczęśli­wi Cię [...]

dzisiaj, 14:00Cambel sko­men­to­wał tek­st W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli [...]

dzisiaj, 13:59Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 13:19Naja sko­men­to­wał tek­st Tanatos