Czy ktoś chciałby mieć [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 20 opinii.

Czy ktoś chciałby mieć żonę, która wcześniej wyści­gała się z połową powiatu?

In­sp. Dialog z Grze­gorzem An­to­nim

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 sierpnia 2017, 22:55

... TAK, nie byłem... źle sta­wiasz py­tania... i co ma wspólne­go z tą myślą Ich Tro­je?... chodzi ci o mężczyznę który zmieniał żony jak rękawiczki?... 

Nie zro­zumiemy się. Może od­po­wiesz cho­ciaż na py­tanie czy byłeś na kon­cercie Ich Tro­je w Żyw­cu? Też tak lub nie nap­rawdę ludziom pros­tym wystarczy. 

... sor­ry, za­pom­niałem żeś pro­feso­rem lo­giki i re­tory­ki... od­po­wiedź "tak lub nie" nie pa­suje ("ni w ząb") do te­go py­tania, choćby dla­tego, że do­tyczy gru­py ludzi mogących spełniać "wa­runek" py­tania ... "czy ktoś chciałby", za­miast "czy ty chciałbyś"... 

Na pew­no tej cnot­li­wej łat­wiej jest już po wy­powie­dze­niu słowa'' tak'' puszczać się na le­wo i pra­wo, bo­wiem budzi więcej zaufa­nia , wy­nikające­go nieja­ko z de­finic­ji chrześci­jańskiego dżiha­du ,to pewne 

To jest od­po­wiedź tak lub nie . 

... "ty jes­teś dob­ry a ty zły", to jed­nak nie od­po­wiedź "tak lub nie"... a i po­lic­jant nie oce­nia w ka­tego­riach dob­ry/zły, lecz w ka­tego­rii pra­worządny lub nie... 

Nie mógłbyś być po­lic­jantem, w ułam­ku se­kun­dy zde­cydo­wać : ty jes­teś dob­ry a ty zły. 

... na to py­tanie nie ma od­po­wie­dzi "tak lub nie"... i nie może być ta­kiej od­po­wie­dzi... tak lo­gika pod­po­wiada, a uczą jej (w tym zak­re­sie) już w szko­le podstawowej...

;-) 

Od­po­wiedź to tak lub nie. 

... py­tanie pros­te, od­po­wiedź nie... w su­mie - "OBŁUDA"... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

wczoraj, 21:35Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

wczoraj, 21:07angellfall do­dał no­wy tek­st Czuję się Jak­byś mnie [...]

wczoraj, 21:03angellfall do­dał no­wy tek­st Ile ra­zy będę mu­siała [...]

wczoraj, 21:01angellfall do­dał no­wy tek­st Stoję nad prze­paścią Ty [...]

wczoraj, 20:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

wczoraj, 20:41cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,, od­ległość nie dzieli [...]

wczoraj, 20:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,,Serce miej ot­warte dla [...]

wczoraj, 20:29mechaa sko­men­to­wał tek­st Grzechy kościoła

wczoraj, 20:21Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]