człowiek ma wolną [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 11 opinii.

człowiek ma wolną wolę
ale niektóre rzeczy trze­ba zro­bić szyb­ko

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 grudnia 2018, 16:26

Podjąłeś ry­zyko, ale czy wte­dy zro­biłeś ce­lowo źle? Nie, myślałeś, że tak będzie naj­le­piej, że się uda?...
Zespół Touret­te’a może mieć różne podłoże, a mówisz, że is­tniał już wcześniej. Strach może być powodem [...] — czytaj całość

Nie, wte­dy podjąłem de­cyzję z duszą na ra­mieniu...przeczu­wałem, że może tak się stać. To było bar­dzo głupie z mo­jej stro­ny, ko­ledze wzmógł się zespół Du­reta czy Tu­reta,.... Jed­nak żyje­my. Cza­sem boli. 

Cho­ciaż po­woli jest... zwyk­le przy­jem­niej. ;)
Dzięki za od­wie­dzi­ny.
Dob­ra­noc. :)) 

Cza­sami na­wet błys­ka­wicznie :-) 

Tak by­wa, ale w tam­tym mo­men­cie uważałeś podjętą de­cyzję, za najlepszą.
Nie zna­my przyszłości, cza­sami mu­simy de­cyzję podjąć w ułam­ku se­kun­dy mając tyl­ko strzępy wie­dzy, al­bo błędne da­ne. Strażak ura­tował dziec­ko z pożaru, [...] — czytaj całość

Kiedyś szyb­ko dla wy­gody ko­legi za­decy­dowałem, 10 mi­nut później człowiek nie żył, trze­ba z tym żyć. 

Michał, Onej­ka, Cris, bar­dzo dziękuję za Wasze opi­nie i za... szybką reak­cję. ;)
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Prawidłowo...
Poz­dra­wiam :) 

właści­wie masz rację, po co dys­ku­tować , dać w pysk i po spra­wie :D 

tak, bez miej­sca na błąd świat byłby nieludzki. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 19:41silvershadow sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:17silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 19:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 18:45wonderful348 do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 18:35wonderful348 sko­men­to­wał tek­st Kiedy idzie nam za [...]

dzisiaj, 18:31Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Szorstkie pal­ce strachu ry­sują [...]

dzisiaj, 17:33Cropka do­dał no­wy tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]