Czasem chciałbym być głupi. [...] – Echo_

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Echo_ — zgromadziliśmy 2 opinie.

Cza­sem chciałbym być głupi. Jak większość, mar­twić się tyl­ko o to, czy mój por­tfel nie jest pus­ty. Cza­sem myślę, że o wiele łat­wiej byłoby, gdy­bym nie sie­dział do późna w no­cy, roz­trząsając za­wiłości świata. Ile bym dał, aby moim naj­większym dy­lema­tem w dniu było, z który­mi zna­jomy­mi się spot­kać.

Ale gdy o tym wszys­tkim myślę, dos­taję od mo­jego umysłu men­talne­go kop­niaka w ete­ryczny tyłek mo­ral­ności, który przy­pomi­na mi, że dos­tałem od lo­su wiel­ki dar w pos­ta­ci in­te­ligen­cji. Po­siadam te brze­mię i po­winienem być dum­ny, że myślę w świecie, gdzie ta czyn­ność za­nika. Nie mam za­miaru go zmar­no­wać.

Także i Wy o tym pa­miętaj­cie. Jes­teśmy w pe­wien sposób wyb­rańca­mi, więc myślmy, do cho­lery, na­wet jeśli cza­sem jest to trud­ne niczym sa­mo życie.

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 grudnia 2009, 10:24

może fak­tycznie, za­miast słowa in­te­ligen­cja pa­sowała by tu wrażliwość.
ale mnie się myśl ogólnie podoba.

co do os­tatniego frag­mentu.. sa­mo myśle­nie na nic się zda. wy­padałoby reali­zować, czynić. 

Oso­by, która mar­twi się, że zab­raknie jej pieniędzy np. na obiad dla swoich dzieci nie naz­wałabym głupią.
A ktoś, kto myśli "o za­wiłościach świata" nieko­nie­cznie mu­si być za­raz inteligentny. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nadziana

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 11:03Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:56yestem sko­men­to­wał tek­st Na po­ziomie swo­jego zamętu [...]

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]