chciałabym choć jeden raz [...] – motylek96

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest motylek96 — zgromadziliśmy 20 opinii.

chciałabym choć je­den raz spoj­rzeć na siebie ocza­mi in­ne­go człowieka, by móc wy­raz­niej dos­trzec kon­tu­ry włas­nych niedos­ko­nałości i poz­nać praw­dziwą war­tość płynącą z zalet,
gdy zab­raknie od­wa­gi, by kroczyć własną drogą

(każdy ko­lor oczu po­kazu­je in­ny świat ducho­wy)

myśl
zebrała 20 fiszek • 9 sierpnia 2013, 21:33

ma­jaczyć zaczy­nasz, po­ra kończyć tą rozmowę

dobraNOC 

nie da ra­DY, jes­tem zbyt szczupła:) 

czuję się przytłoczona;) 

oooj toś mnie te­raz zmar­twił, nie jes­tem pew­na czy udźwignę:( 

jak to nie?! 

ale cze­mu chcesz mi współczuć sko­ro ja na­leżę do gru­py 2 

ludzie po­ważni i naz­byt uporządko­wani pro­wadzą bar­dziej stre­sujące życie, niż cie uśmie­chnięci i lek­ko beztroscy 

już le­piej zamilknę;) 

ow­szem, masz rację, lecz od­bior­ca zaz­wyczaj na opak je interpretuje 

cze­piasz się słówek, ok sko­ro lu­bisz taką zabawę. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 06:06Moon G do­dał no­wy tek­st Viva La Adic­ciones

dzisiaj, 02:02yestem sko­men­to­wał tek­st harmonia

dzisiaj, 02:01yestem sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 02:00yestem sko­men­to­wał tek­st Żegluga...  

dzisiaj, 01:52yestem sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

wczoraj, 23:25NewPerson do­dał no­wy tek­st Pozwalam so­bie Być za­dowo­loną Ze spełnionych [...]

wczoraj, 22:18zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:55oszi3 do­dał no­wy tek­st Pierwszym prze­jawem sa­moświado­mości jest [...]

wczoraj, 21:44szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:17dark smurf wy­powie­dział się w wątku Rock, Punk, Me­tal i [...]