Bo odpowiedzialność - to [...] – magda_em

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest magda_em — zgromadziliśmy 6 opinii.

Bo od­po­wie­dzial­ność - to stanąć twarzą w twarz z prob­le­mem, choć tak bar­dzo chciałoby się uciekać

myśl
zebrała 39 fiszek • 24 września 2012, 14:35

może odwaga…
a może to strach przed kon­sekwen­cja­mi…- na pew­no doj­rzałość
prob­lem to ta­ka bes­tia… dopóki pat­rzy­my mu w oczy, możemy wal­czyć, a gdy się od­wróci­my, , zaw­sze nas dopadnie…
Grze­gorzu, Wiolu, Ar­turze dziękuję Wam, za Wasze ko­men­tarze, dzięki Wam poczułam się trochę bar­dziej od­ważna :)
Poz­dra­wiam i życzę dob­rej nocy:) 

Bar­dzo mądra myśl.
Mi się wy­dawało, że od­wa­ga jest umiejętnością po­kony­wania strachu, a bez­myślna bra­wura - głupotą... Cieszę się, że też jes­tem w "cho­rej" mniej­szości. :)
Poz­dra­wiam Autorkę i Ko­men­ta­torów. :) 

... w większości nie jes­tem, lecz większość muszę brać pod uwagę...

;-)
 

...raczej kom­ple­ment to, niż przygana...

;-)
 

...to raczej "zdro­we" masz po­dejście... większość prze­ciw­sta­wia so­bie te dwa odczucia... 

...nie po­wie­działbym że w parze z od­wagą (tak bar­dzo chciałoby się uciekać)...ale strach po­konać trzeba...

;-)
 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Irracja

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 01:35yestem sko­men­to­wał tek­st pi...olę nie piję ucze­ni ame­rykańscy od­kry­li że [...]

dzisiaj, 01:31yestem sko­men­to­wał tek­st jest tak gorąco że chy­ba [...]

dzisiaj, 00:18Niusza do­dał no­wy tek­st Dzięki ba­daniom me­dycznym kwit­nie - [...]

dzisiaj, 00:15Niusza sko­men­to­wał tek­st szukając bo­ga w grzechu [...]

wczoraj, 23:57Niusza do­dał no­wy tek­st Kiedy w fer­worze py­tań [...]

wczoraj, 23:41Radziem sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 23:18PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Wyszedłbym z siebie, ale [...]

wczoraj, 23:04CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

wczoraj, 22:53CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Kto kłam­stwo kocha, każdą [...]