Autostopowiczka świadomie wybiera przygodę. – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 32 opinie.

Autos­to­powiczka świado­mie wy­biera przy­godę.

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 czerwca 2017, 07:13

Nie jes­teśmy uod­pornieni na pew­ne wy­darze­nia; ale tyl­ko dla­tego tak je pos­trze­gamy bo nie zna­my ca­lej praw­dy o ich prze­biegu a to kluczo­we.
Per­spek­ty­wa zawęża. 

Co­kol­wiek masz na myśli, przyj­muję do wiado­mości ze sto­sowną po­wagą. :) 

Wo­le ro­wy,sum bez­pie­czniej­sze i nie obciunżajum 

Nie zaw­sze, cza­sem to tyl­ko pot­rze­ba ad­re­nali­ny, al­bo brak mo­tywac­ji do wal­ki po ja­kimś wydarzeniu... 

Słabe mecha­niz­my ob­ronne są nas­tep­stwem postępu­jacej cho­roby. Nieujawnionej. 

Na każdą siłę przy­pada pro­por­cjo­nal­na prze­ciw­siła, ale cza­sem des­truk­cja prze­ras­ta mecha­niz­my obronne. 

Wierzę w pra­wo równowagi. 

Korzys­taj z pub­liczne­go. ;) 

A jo ni mum du­mu kunanka 

Jeśli dom przes­ta­je być świąty­nią, a sta­je się tyl­ko bez­duszną ar­chi­tek­turą, to już za późno na życie. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

wczoraj, 23:56Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:55Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:30Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:23Pan Bo­lo wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tischnerowska myśl

wczoraj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Świado­mie czy nie, [...]

wczoraj, 22:42LiaMort sko­men­to­wał tek­st Zasadziłam się w so­bie, [...]

wczoraj, 22:40adamantine wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 22:38adamantine wy­powie­dział się w wątku Najlepsze pol­skie fil­my ? 

wczoraj, 22:29adamantine wy­powie­dział się w wątku Czat