Autostopowiczka świadomie wybiera przygodę. – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 30 opinii.

Autos­to­powiczka świado­mie wy­biera przy­godę.

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 czerwca 2017, 07:13

Nie jes­teśmy uod­pornieni na pew­ne wy­darze­nia; ale tyl­ko dla­tego tak je pos­trze­gamy bo nie zna­my ca­lej praw­dy o ich prze­biegu a to kluczo­we.
Per­spek­ty­wa zawęża. 

Co­kol­wiek masz na myśli, przyj­muję do wiado­mości ze sto­sowną po­wagą. :) 

Nie zaw­sze, cza­sem to tyl­ko pot­rze­ba ad­re­nali­ny, al­bo brak mo­tywac­ji do wal­ki po ja­kimś wydarzeniu... 

Słabe mecha­niz­my ob­ronne są nas­tep­stwem postępu­jacej cho­roby. Nieujawnionej. 

Na każdą siłę przy­pada pro­por­cjo­nal­na prze­ciw­siła, ale cza­sem des­truk­cja prze­ras­ta mecha­niz­my obronne. 

Wierzę w pra­wo równowagi. 

Korzys­taj z pub­liczne­go. ;) 

Jeśli dom przes­ta­je być świąty­nią, a sta­je się tyl­ko bez­duszną ar­chi­tek­turą, to już za późno na życie. 

Dom to sym­bol ale pot­ra­fi poróżnić jeśli przed­miotem się staje. 

A dom jest skarbem...
Ubi the­saurus tuus, ibi cor tuum, jak ma­wiał po łaci­nie Ktoś... :)
Bo jeśli dom pus­ty jest, to żaden skarb. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 22:41M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:32M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:44dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:24Maverick123 do­dał no­wy tek­st Czym jest miłość? Może [...]

dzisiaj, 21:24Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Moja miłość do Ciebie [...]

dzisiaj, 21:21szpiek do­dał no­wy tek­st Historia ta choć ry­mem [...]

dzisiaj, 21:18yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość to pro­ces. Od [...]

dzisiaj, 21:04M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st Nic tak nie za­bija [...]