Autostopowiczka świadomie wybiera przygodę. – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 30 opinii.

Autos­to­powiczka świado­mie wy­biera przy­godę.

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 czerwca 2017, 07:13

Nie jes­teśmy uod­pornieni na pew­ne wy­darze­nia; ale tyl­ko dla­tego tak je pos­trze­gamy bo nie zna­my ca­lej praw­dy o ich prze­biegu a to kluczo­we.
Per­spek­ty­wa zawęża. 

Co­kol­wiek masz na myśli, przyj­muję do wiado­mości ze sto­sowną po­wagą. :) 

Nie zaw­sze, cza­sem to tyl­ko pot­rze­ba ad­re­nali­ny, al­bo brak mo­tywac­ji do wal­ki po ja­kimś wydarzeniu... 

Słabe mecha­niz­my ob­ronne są nas­tep­stwem postępu­jacej cho­roby. Nieujawnionej. 

Na każdą siłę przy­pada pro­por­cjo­nal­na prze­ciw­siła, ale cza­sem des­truk­cja prze­ras­ta mecha­niz­my obronne. 

Wierzę w pra­wo równowagi. 

Korzys­taj z pub­liczne­go. ;) 

Jeśli dom przes­ta­je być świąty­nią, a sta­je się tyl­ko bez­duszną ar­chi­tek­turą, to już za późno na życie. 

Dom to sym­bol ale pot­ra­fi poróżnić jeśli przed­miotem się staje. 

A dom jest skarbem...
Ubi the­saurus tuus, ibi cor tuum, jak ma­wiał po łaci­nie Ktoś... :)
Bo jeśli dom pus­ty jest, to żaden skarb. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 07:58giulietka sko­men­to­wał tek­st De pro­fun­dis

dzisiaj, 07:57giulietka sko­men­to­wał tek­st psijaciel pewien pies miał przy­jaciela człowieka dob­rze [...]

dzisiaj, 07:52giulietka sko­men­to­wał tek­st prośba

dzisiaj, 07:47Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Aktywistka: da­wała ciała, gdy [...]

dzisiaj, 07:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 10.09.2017r. cz.2 

dzisiaj, 06:21yestem sko­men­to­wał tek­st psijaciel pewien pies miał przy­jaciela człowieka dob­rze [...]

dzisiaj, 06:16yestem sko­men­to­wał tek­st Miarą praw­dzi­wego lęku jest [...]

dzisiaj, 05:43Irracja sko­men­to­wał tek­st Widząc cię fan­tazjuję nie [...]

dzisiaj, 05:41Irracja sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 05:40Irracja sko­men­to­wał tek­st Egoistycznie wy­daje się nam, [...]