, czyli 124 km/h [...] – M44G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest M44G — zgromadziliśmy 1 opinia.

List: Bernarda i Sobiesława

, czy­li 124 km/h prędkość od­da­lania się ra­dości fi­zycznej od umysłowej.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: „Przez sprężys­tość ciał ich bezwład­ność.” –Odpowiadasz.


Nie spodziewałbym się, że to aż tak długo będzie. No cóż, obowiązki.

Od cza­su, do cza­su myślę już od tych 20 lat chy­ba, co by było gdy­byś to Ty niebyła wte­dy, ja­ko pier­wsza. Cieka­we czy by było, tak jak było?


Wten­czas Ty, mo­ja zna­na mi niez­na­jomo, od­czułaś tą, niepoz­na­walną niez­na­jomość na włas­nej skórze.

Odtwórz

W ten dzień to i po­tem dało się od­czuć pot, na skórze, bo gorąc był piekiel­ny.

Gdy się tak ni­by po raz pier­wszy się spot­ka­liśmy, to do dziś nie mogę so­bie wy­baczyć, że Ci nie po­wie­działem, że to już dru­gie spot­ka­nie.

Ty te­go nie mogłaś pa­miętać, na pew­no nie za­padłem Ci w pa­mięć.

Odtwórz

Raczej mogłaś ta­kową sy­tułacyję z osob­li­wością mą pa­miętać, bo to był dla Ciebie pa­miętli­wy czas i miej­sce, lecz za żad­ne Chi­ny Lu­dowe star­szej mej wer­sji nie mogłaś sko­jarzyć ze mną.

Odtwórz

To su­per, że znów próbu­jesz ug­ryźć ten sam te­mat od in­nej stro­ny, mam nadzieję, że plas­try zakupione?

Ten list jest krótki, po­nieważ minęło za dużo cza­su, przez co za­pom­niałem, co chciałem prze­kazać, lecz następny będzie prędzej.

Wszys­tkiego Naj­lep­szej­sze­go w No­wym ro­ku, życzę To­bie mo­ja zna­na mi nieznajomo.

A więc na­pisz mi, co tam słychać u Ciebie mo­ja Dro­ga zna­na mi nieznajomo.

Poz­dra­wiam ser­decznie i wy­syłam całusa.

PS: Ile kos­tek już złamałaś?

list
zebrał 1 fiszkę • 12 stycznia 2019, 20:37

Bar­dzo niez­grab­ne i ciężkie. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

wczoraj, 23:17Aspers do­dał no­wy tek­st Nie na­leży ok­reślać życia [...]

wczoraj, 22:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:26Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:05yestem sko­men­to­wał tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

wczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st Oprawić ob­raz w ra­my [...]