Pyłek słów lepkich spłynął [...] – I.Anna

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest I.Anna — zgromadziliśmy 5 opinii.

A kysz

Pyłek słów lep­kich spłynął na duszę
Śmieją się diabły
będą katusze!
Pyłek za­mieni się w jad surowy
skończą się wszystkie
szlachet­ne mowy!
Tupną kopytem
Wy­syczą zaklęcia
Szpo­ny ot­rze­pią go­towe do cięcia!

Obłudę chwycą
tan­go zatańczą 
a ran­kiem pobiegną
w dłoni z różańcem...
Miłość wyznają
i wszel­kie cudy
a tuż za progiem
sko­pią in­nych los i je­go trudy...
i z dzi­kim śmiechem
w czar­cich podskokach
będą się cie­szyć i bar­dzo kochać...
zadowoleni 
sa­moz­wańczy pro­rocy szczęścia
z paszczą szarańczy!


De­dyko­wane hi­pok­ry­tom, za­dowo­lonym z siebie zat­war­działym ślep­com, co własną prawdę uważają za je­dyną, ob­ja­wioną i słuszną. 
Dokład­nie wi­dać ja­ki wiatr i ja­ka chorągiew powiewa... 
Z głębi ser­ca Szczęść Wam Boże i przywróć to co daw­no utracone.
Do nie zobaczenia!
Bóg Ho­nor Oj­czyz­na... a dzi­siaj dla Was to nie ta praw­da oczy­wis­ta

list
zebrał 7 fiszek • 13 stycznia 2018, 19:15

Dziś wiem, ze nie war­to przez oso­by, które by­wają na tym por­ta­lu od­wra­cać wzro­ku, bo wte­dy można nie zo­baczyć wszys­tkich którzy ma­ja piękne i szcze­re ser­ce.
Jed­nak cza­sem pot­rze­ba od­poczyn­ku by do­cenić to wszys­tko co umy­ka, kiedy oczy zamknięte.
Nie war­to zat­ru­wać serca... 

Bar­dzo dob­ry wier­sz uka­zujący ludzi bez ho­noru,fałszywców i ślepców za­kocha­nych w sa­mych so­bie ,na pew­nych ludzi nie ma słów i nic nie dot­rze do ta­kich jak im na­wet na­pisze ktoś praw­de ! 

Onej­ka dziękuję za Two­je śla­dy :)
Dob­re­go wieczoru:)

Yestem
mis­trzu ri­pos­ty, a ta­kie tam myśli mnie naszły i nic więcej nie do­dam, bo sam wszys­tko wiesz:)
Dob­re­go wieczoru:) 

Też tak uważam.
Miłego pra­wiewie­czo­ru. :)) 

Bar­rdzo dob­ry wiersz 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 19:03danioł do­dał no­wy tek­st jedynie po­kora strzeże przed [...]

dzisiaj, 19:02danioł sko­men­to­wał tek­st każda większość jest w [...]

dzisiaj, 18:11Kedar do­dał no­wy tek­st To nie upa­dek, a [...]

dzisiaj, 18:04yestem sko­men­to­wał tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 17:16Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 16:19yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 16:08yestem sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

dzisiaj, 15:56yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalić się do końca, [...]

dzisiaj, 15:55yestem sko­men­to­wał tek­st Wczoraj, od sa­mego ra­na [...]

dzisiaj, 15:53yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy poz­nać, czy ktoś [...]