Panie J Jestem ciekawa [...] – chrupcia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest chrupcia — zgromadziliśmy 3 opinie.

Do Pana J

Pa­nie J 
Jes­tem cieka­wa ile naj­gor­szych dni w życiu człowiek będzie mu­siał przechodzić..
Ile ra­zy jeszcze po­wie "to jest naj­gor­szy dzień mo­jego życia.."
Czy jest ska­la, która ok­reśla naj­gor­sze dni?
Cza­sami próbu­je być ta­ka mat­ka Te­resą dla ludzi i źle na tym wychodzę..
Cieka­we czy ona była szczęśliwa..
Jak pan myśli?
Po­maga­nie ludziom spra­wia, że człowiek się cie­szy, ale czy na dłuższą metę to też nie wypala?
Cza­sami chciałabym ludziom dać więcej niż mam, a cza­sami oni sa­mi mnie uświada­miają, że jes­tem za dob­ra.
Dzi­siaj widziałam osobę, której świat sie za­walał, a ja nie mogłam nic z tym zro­bić..
Pa­nie J mam wrażenie, że za niedługo się pożeg­na­my już na zaw­sze
Poz­bieram wte­dy swo­je ser­ce i na no­wo pos­kle­jam cza­sem to po­noć pomaga...
Ann

list
zebrał 1 fiszkę • 30 czerwca 2018, 22:55

:)) 

Pew­nie ziar­nko praw­dy jest.. życie uczy i po­kazu­je może kiedyś się do­wiem czy to praw­da całkowita? 

Niektórzy twier­dzą, że uczu­cia przeszkadzają, że zaan­gażowa­nie emoc­jo­nal­ne od­ry­wa ka­wał nasze­go ser­ca i wręcza je ko­muś, kto... chce in­ne­go serca...
Może jest w tym ziar­no prawdy?
Nie ociągaj się, pew­nie nieje­den cze­ka, aż pocho­wasz pa­na J. :P:D
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 16:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 14:49sprajtka do­dał no­wy tek­st Echo chodzi za mną

dzisiaj, 12:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 11:14bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:04bystry.76 do­dał no­wy tek­st zwijam cię naprędce jak sta­ry [...]

dzisiaj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 10:14yestem sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 10:13yestem sko­men­to­wał tek­st Można być pew­nym siebie, [...]

dzisiaj, 10:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wrócić tu­taj po kil­ku [...]