Listopadowo jakoś w tym [...] – chrupcia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest chrupcia — zgromadziliśmy 0 opinii.

Do CIebie

Lis­to­pado­wo ja­koś w tym ma­ju.
I deszcz za często pa­da i w oczach po­jawiają się łzy.
I ka­wa nie sma­kuje dzi­siaj tak dob­rze jak zaw­sze.
Mil­cze­nie przeszy­wa mo­je ciało.
Szko­da, że jes­tem nad­wrażliw­ce, szko­da, że ser­ce mam miękkie, bez żad­ne­go mu­ry ochron­ne­go.
Po­noć jak się człowiek za­kocha to świat się zmienia..
Po­tem mówią, że początki są piękne.
A ja mówię, że miłość jest piękna, ale pełna przeszkód, pułapek, nies­podzianek, zas­ka­kujących sy­tuac­ji.
Myślę, że miłość to nie tyl­ko piękne słowa, ale uczyn­ki, drob­ne ges­ty.
Teorii jest wiele ja­ka po­win­na być miłość.
Miłość jest dziw­na. Tak dziw­na to mo­je ulu­bione słowo.
Bo dziw­ne to nieko­nie­cznie złe, dziw­ne może być piękne, nies­po­tyka­ne, je­dyne w swoim rodza­ju, zachwy­cające. Jed­nak także prze­pełnione łza­mi, wyrzecze­niami, kom­pro­misa­mi,
Do miłości trze­ba doj­rzeć, trze­ba po­kochać siebie, żeby po­tem po­kochać te­go je­dyne­go.
Miłość to tros­ka, to słowo "jes­tem" w mo­men­cie, kiedy ma się wrażenie, że wszys­cy od­chodzą.
Miłość to także ko­rek­ta, to zmienianie na lep­sze.
To słońce w cza­sie ma­jowe­go lis­to­pada.

list • 13 maja 2019, 12:24
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

chrupcia

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:56Niusza do­dał no­wy tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:38PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Mój tem­pe­rament jest tak [...]

dzisiaj, 16:36PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Opluwanie bliźniego, to tak [...]

dzisiaj, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

dzisiaj, 16:27PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Potrzeba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, [...]

dzisiaj, 16:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

dzisiaj, 16:17PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Świat drży na myśl [...]

dzisiaj, 16:05klorynda do­dał no­wy tek­st Miła Zo­sieńka dziś ra­no [...]