@@ Na każdego miał [...] – Niusza

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Niusza — zgromadziliśmy 7 opinii.

INWIGILATOR

@@

Na każde­go miał jakąś teczkę.
No­tatkę, ad­res, karteczkę.
Pod­glądał, wy­pyty­wał, podejrzewał.
W dob­rych in­ten­cjach zła się upatrywał.
O wszys­tkim i wszys­tkich mu­siał wszys­tko wiedzieć.
Pot­ra­fił w ok­nie cały dzień przesiedzieć.
W oba­wie, że jest śledzony.
Zaw­sze chodził przyczajony.
Miał in­nych zaw­sze na oku.
Na­wet już gru­bo po zmroku.
Może w in­nych pro­fes­jach to rzecz 'dopuszczalna'
je­go diag­no­za : schi­zof­re­nia pa­ranoidal­na.

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 14 września 2017, 11:08

Coś w tym jest, ja także to zauważyłam mu­si mieć go w szachu,( żeby już nie wspo­minać o teczce)... 

... a nie zas­ta­nawiał się pan nig­dy dlacze­go Ma­ciere­wicz ma tak silną po­zycję, że może so­bie ig­no­rować Kaczyńskiego? Nikt in­ny tyl­ko on? Wszys­cy którzy sprze­ciwiali się Kaczyńskiemu wy­laty­wali z PiS, tyl­ko nie [...] — czytaj całość

Ta­ka pos­ta­waw wier­szu to sym­bol ko­muniz­mu z którym Ma­ciere­wicz wal­czył . 
Głupie porówna­nie(opi­nie ) - mam nadzieję że auto­rowi chodziło o co in­ne­go.
A tak w na­wiasie to wsze­lakie przy­tyczki wo­bec M. mają wy­miar ule­gania na­gon­ce me­dial­nej bez naj­mniej­szej ref­lek­sji - bo gdy­by ta­kowa się po­jawiła nie byłoby po­wiela­nia paszkwili. 

... dob­ra riposta...

:-) 

al­bo się skry­wa za brzozą... 

... ooo, po­dob­no Ma­ciere­wicz na wszys­tkich teczki zbiera... i tak ja­koś za "bo­rowi­kami" się skrywa...

;-) 

Ale mnie wys­traszyłeś, nie ma żad­nej schizofrenii. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 22:11.Rodia sko­men­to­wał tek­st nawet nie trzy pi­wa

wczoraj, 22:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st I ry­sy na lwich paszczach krwaw­nik.  

wczoraj, 22:05Naja wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 22:01cyt.adela sko­men­to­wał tek­st I ry­sy na lwich paszczach krwaw­nik.  

wczoraj, 21:57Naja sko­men­to­wał tek­st nawet nie trzy pi­wa

wczoraj, 21:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st I ry­sy na lwich paszczach krwaw­nik.  

wczoraj, 21:54.Rodia sko­men­to­wał tek­st nawet nie trzy pi­wa