BAJKA Życie opowiedziało jej [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 3 opinie.

LUŹNE ROZWAŻANIA O JAJKACH

BAJKA

Życie opo­wie­działo jej już
Ty­siąc i jedną ze swoich bajek
Lecz ona zaw­sze wie i wiedziała
Że życie kobiety
Jest tyl­ko wte­dy baśnią
Gdy wokół i dla
Tych dwóch je­dynych jajek

GENESIS

Wszys­tko co męskie
Z jaj uchodzi w ptaka
I tu­taj się rodzą naprawdę
Dzieje wszechświata
Bez ptaka
Dziewi­ca wciąż dziewicą
Więc nie kobietą
Nie życia nosicielką
Nie roz­koszy gołębicą
To ta­ki nie za­sied­lo­ny raj
W którym ptak nie gości
Życie więc tam bez jaj

ŚWIAT TO JAJA

Ja­ja można ciągnąć
Ja­ja można gotować
Ja­ja można smażyć
Ja­ja można sadzić
Ja­ja można zdemolować
Znaczy z kogelmoglować
Ja­ja trze­ba pieścić
Wer­sem a naj­le­piej w rymie
Za­mienionym w piosenkę
Re­cyto­wanym w Soczi
A wyśpiewaną w Rzymie
Ja­ja można malować
Wte­dy to per­wersyj­na miłość
Bo na makatkach
Już naściennych
Praw­da ta jak miła
Tak pięknie gościła
I każda żona tym się chlubi
Go­tuje mężowi co lubi
A więc najpiękniejszą
Im z małżeńskich bajek
Owo wstyd­li­wie przemilczane
Co
Ano
Ma­lowa­nie jajek
I Wiel­ka­noc znaczy pisanki
Ja­ja war­to malować
I za­raz po tym drapać
A to Ha­nuś i Jaguś
Są fechtmistrzynie
Wyd­ra­pują cu­da z jajek
Znaczy kraszanki
Ja­ja to jest życie
Bo włączasz telewizor
A tam na pas­kach jaja
Przełączasz na sejm
A tam jaja
Idziesz na kabaret
Tam oczy­wiście jaja
Cze­go pragną mężczyźni
Od brze­mien­nej żony
A no by pierowrodne
Były jaja
Cze­go pragną żony
By to co grube
Było słusznie długie
A by było też
Co w garść chwycić
Co popieścić
I co przytulić
No żeby pod­stawą mężą
Czy­li męskości były
Jaja
Jeszcze są poeci i poetki
Co w ja­jach mają
Za­baw­ki swo­jego talentu
Porówna­nia przenośnie
Sym­bo­le alegorie
Ja­ja le­piej się sprzedają
W poez­ji niżli
Anioły i magnolie
A to te­mu proszę pana
Te­mu proszę pani
Że po­noć anioły
To ta­kie stwory
Co nie mo­gom się pochwalić
Tem co męskości podstawą
Proszę ja was - jajamy
Bełem wczo­ra w Biedronce
Tam ku­ry zające
A naj­więcej czekulady
Jak w po­dat­ko­wych rajach
Uk­ry­te pod sreberkami
I złot­ka­mi w owalach
Czy­ly oczy­wiszon w jajach
Kiedy pew­nej babuleńki
Kończyła się życia bajka
Jej tchnienia os­tatniego dźwięki
Były nie in­ne tyl­ko jajka
Ja­junia jajeczka
Ja­jule­nia kochaniuńkie
Jeszcze raz bym was
Ucałowała popieściła
A pie­szcząc uścisła
Jaj­jka ja­ja jajunia
Sym­bol zmartwychwstania
Sym­bol narodzenia
Sym­bol nowego
Sym­bol no­wego spojrzenia
Sym­bol głodu płodności
I płynącej z tego
Wszel­kiej radości
Tak to prawdziwy
Sym­bo­li życia cnotliwy
Bo kto na­wet i spróbuje
To rzu­cając jajem
Ni­kogo nie ukamienuje
Ja­ja ja­ja jajeczka
Są dla babek
I do babek
Są spoiwem małżeństwa
Pias­tow­skich murów
I jądrem ciągłości
Ludzi w społeczeństwach
Ser­nik? No bez jaj
Nie ma ser­ni­ka ani jabłecznika
Ni ajerkoniaku
Kocha­na Polko
Lju­bimyj Polaku
Mógłbym tak pisać
Ciągnąć sobie
Ze wszys­tkiego jaja
Ale po­ra skończyć
Bo mo­ja cha­ta skraja
Gdy­bym powiedział
Co naprawdę
Być powiedziane
To zaś komentarze
Byłyby ja wnętrze zbuka
Czy­li jak zwykle
Miałbym przechla­pane

fraszka
zebrała 3 fiszki • 26 marca 2018, 08:59

Dziękuję za opi­nie i ser­decznie pozdrawiam:) 

I przy­pom­niała mi się pew­na za­baw­na sy­tuac­ja sprzed pa­ru lat, gdy ksiądz wi­kariusz Ka­ted­ry, przed poświęce­niem po­karmów w Wielką So­botę, za­pytał dzieci czy wiedzą cze­go sym­bo­lem min. są jaj­ka...
Dzieciaki zgadły od ra­zu - oczy­wiście, że ku­ry! :D 

Poz­dra­wiam raz jeszcze :) 

To ta­kie trochę jak ja­kieś nauki przed­małżeńskie :) 
Poz­dra­wiam :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 06:31Sunbeam do­dał no­wy tek­st Tak

dzisiaj, 06:22Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Czujne i go­towe do [...]

dzisiaj, 06:21Sunbeam do­dał no­wy tek­st Czasem war­to spoj­rzeć na [...]

wczoraj, 22:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dla idei to na­wet [...]

wczoraj, 22:03Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

wczoraj, 21:56Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

wczoraj, 21:52ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

wczoraj, 21:39Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]

wczoraj, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]

wczoraj, 21:35Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]