Ten film, to rosyjski [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 2 opinie.

NIEMIŁOŚĆ(recenzja filmu)

Ten film, to ro­syj­ski kan­dy­dat do Os­ca­ra w ka­tego­rii naj­lep­szy film niean­glojęzyczny, którą to no­minację fak­tycznie ot­rzy­mał od Ame­rykańskiej Aka­demii Fil­mo­wej i w fi­nałowej roz­gryw­ce przeg­rał z bo­dajże ar­gentyńską pro­duk­cją "Wspa­niała Kobieta".

Gdzieś po obej­rze­niu jed­nej trze­ciej fil­mu ob­raz sko­jarzył mi się z sek­cją zwłok, bo reżyser i sce­narzys­ta An­driej Zwiagin­cew - moim zda­niem - do­konu­je sek­cji zwłok tru­pa ja­kim jest współczes­na Ros­ja ja­ko państwo, współcześni Ros­ja­nie ja­ko naród, ja­ko społeczeństwo i ja­ko cer­kiew pra­wosław­na. Cer­kiew pra­wosław­na w tym fil­mie ko­jarzy się mi oczy­wiście z pol­skim kościołem ka­tolic­kim, który jest fa­sado­wy i za­mor­dystycznie narzu­ca swo­je nieludzkie dok­try­ny i sak­ra­men­ty i skut­ki te­go są fa­tal­ne dla zdro­wych re­lac­ji między­ludzkich. Państwo jest po­kaza­ne przez przykład fun­kcjo­nowa­nia Po­lic­ji, która wy­konu­je tyl­ko czyn­ności w niezbędnym pa­pier­ko­wym zak­re­sie, ale nie wgłębia się fak­tycznie w ludzkie prob­le­my. Na szczęście fun­kcjo­nariu­sze nie są całko­wicie odhu­mani­zowa­ni i pod­po­wiadają cho­ciaż roz­wiąza­nia po­za sys­te­mowe. Ro­syj­ski naród i społeczeństwo po­kaza­ne jest na przykładzie sza­leństwa dziejące­go się w kla­sie śred­niej. Ludzie ci chcą żyć wy­god­nie, zaz­na­wać i da­wać miłość łatwą i przy­jemną. Nie są go­towi na rodzinę, na ma­cie­rzyństwo i oj­cos­two, stąd tak często wypływa mo­tyw abor­cji, a dziec­ko w małżeństwie jest ok­reśla­ne ja­ko głupek. Jest tyl­ko ba­rierą w drodze do pełni he­doniz­mu. Główna bo­hater­ka fil­mu, to nasza jut­rzej­sza ty­powa czar­no­mar­szy­ca, która fak­tycznie jest tym iz­rael­skim motłochem, który wte­dy krzyczał - uk­rzyżuj, uk­rzyżuj, uk­rzyżuj!!! Żądna jest tyl­ko od życia uwiel­bienia, pieniędzy, wygód i codzien­nej daw­ki zwierzęce­go sek­su. A gdy za­bez­pie­cze­nie za­wie­dzie to skro­ban­ka i fer­tig. Męski bo­hater, to zaś Piot­ruś wie­czny Pan, który nie pot­ra­fi stworzyć rodzi­ny, bo nig­dy nie brał życia po­ważnie. Chce tyl­ko chętnych ko­biet, które będą da­wały mu mak­si­mum per­wersyj­nej przy­jem­ności. Mi­mo obec­ności w ich życiu cer­kwii, sil­ne­go państwa rze­komo, to nie mają oni w so­bie wpo­jonych pod­sta­wowych ludzkich war­tości jak miłość, od­po­wie­dzial­ność za dru­giego człowiek, to że trze­ba po szko­le wziąć życie w swo­je ręce i pra­cować, kochać - wiedząc, że miłość to dob­ro i zło, że nie wol­no się za­raz pod­da­wać i prze­de wszys­tkim nie wol­no ko­goś w rodzi­nie ska­zywać na wyk­lucze­nie kosztem swoich prag­nień, a zwłaszcza swoich dzieci.

Moc­ny, dras­tyczny, wstrząsający to film, ale pot­rzeb­ny, bo nie łudźmy się - jest to film po­nad­cza­sowy, po­nad­na­rodo­wy, czy­li jest to ki­no pro­rocze, do­tyczące całej po­pulac­ji ludzkiej. Tak, kto ogląda fil­my Zwiagin­ce­wa wie, że spo­koj­nie można go naz­wać pro­rokiem współczes­ne­go ki­na i współczes­nej ludzkości. Po­rażającą wizją są te sce­ny w do­mu, w res­taurac­ji, w met­rze - ludzi, którzy nie roz­stają się ze smar­tfo­nami i uciekają w ich treść, niszcząc treść rzeczy­wis­tości po­za wir­tual­nej. Ta­cy jes­teśmy, war­to się wreszcie przebudzić.

Nadzieją wy­daje się w tym fil­mie być społeczeństwo, które sa­mo się or­ga­nizu­je w or­ga­nizac­je po­zarządo­we i próbu­je sa­mo działać na rzecz te­go by ludzie by­li fak­tyczną wspólnotą, która po­maga so­bie i próbu­je so­bie radzić z bez­duszny­mi, op­re­syj­nym państwem i cer­kwią. Oczy­wiście jest tu wy­miar po­lityczny fil­mu w tym wątku, bo ad­mi­nis­trac­ja Pu­tina bar­dzo wal­czy z or­ga­nizac­ja­mi po­zarządo­wymi, widząc w nich siewców za­razy zachod­nioeuro­pej­skiego mo­delu de­mok­racji, a więc wszechwładzy kor­po­rac­ji fi­nan­so­wych i mniej­szości seksualnych.

Film jest też zna­komi­tym po­ligo­nem dla sa­perów lu­biących roz­bra­jać wy­pały i niewy­pały sym­bo­li, których moim zda­niem jest we fil­mie dużo i ja przy­toczę tyl­ko trzy , które aż narzu­cają się widzo­wi, a więc sta­ry zniszczo­ny bu­dynek z czasów wiel­kości jaką była Ros­ja czy­li ZSRR - mówiący zos­ta­liście Ma­tiu­szkę mu­rowaną i świet­laną, a tworzy­cie roz­papraną. Zresztą to sa­mo ko­jarzy się w re­lac­ji PRL - Trze­cia RP. Zna­my pew­ne­go prze­cież pro­feso­ra i ma­my go tu - de­mon­tażystę i niszczy­ciela na­rodu i prze­mysłu oraz państwa. Dru­gim sym­bo­lem jest auto­bus z liczbą 777 na czo­le, a więc sym­bol nies­kończo­ności zła, które żre Rosję i Ros­jan, a trze­cim ta bieżnia, po której bieg­nie bo­hater­ka w os­tatniej sce­nie fil­mu w dre­sie z na­pisem RUS­SIA, a więc biegnące społeczeństwo, ale cały czas w miej­scu, jak u nas bo­haterzy We­sela Sta­nisława Wys­piańskiego. Ros­ja jak Pol­ska, miała złoty róg soc­ja­liz­mu i Ros­ja­nie jak Po­lacy nie pot­ra­fili z niego pić, nie pot­ra­fili na nim grać, aby być jed­nością, mar­szem ku wspólno­cie i dob­ru ja­kim jest wol­ność, równość i so­lidar­ność oraz idąca z ni­mi su­weren­ność na­rodu zwar­te­go w państwie.

We fil­mie jest mało mu­zyki, bo chciałoby się, żeby ona cały czas ilus­tro­wała , to co dzieje się na ek­ra­nie. Ona jest i jest właści­wa, ale chciałoby się jej więcej. Jest bar­dzo pod­niosła i mo­men­ta­mi żałob­na, bo w za­sadzie ogląda­my cały czas umiera­nie.

Jeszcze wrażenie ro­bią na widzu świado­mie zas­to­sowa­ne dłużyz­ny przez reżyse­ra i mo­natażystę, którzy chcieli jak­by wwal­co­wać tą tra­giczną wizję w oglądacza, żeby wyszedł z ki­na przgwożdżony, jak­by uk­rzyżowa­ny, więc jest to ka­pital­ny film rekolekcyjny.

Bar­dzo bar­dzo po­lecam ten film. Jest trud­ny. Dla ludzi nap­rawdę po­siadających ser­ce i głębię, pot­ra­fiących me­dyto­wać przez to co widzą i wzmoc­nić się tym czym jest drze­wo krzyża.

felieton
zebrał 3 fiszki • 22 marca 2018, 08:29

Dziękuję za Twoją opi­nię i ser­decznie pozdrawiam. 

Cieka­wa re­cenzja i film także, choć rzeczy­wiście trudny.
In­te­resujący jest też ob­raz Ros­ji od­biegający od ste­reotypów fun­kcjo­nujących u nas.
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 06:31Sunbeam do­dał no­wy tek­st Tak

dzisiaj, 06:22Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Czujne i go­towe do [...]

dzisiaj, 06:21Sunbeam do­dał no­wy tek­st Czasem war­to spoj­rzeć na [...]

wczoraj, 22:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dla idei to na­wet [...]

wczoraj, 22:03Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

wczoraj, 21:56Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

wczoraj, 21:52ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

wczoraj, 21:39Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]

wczoraj, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]

wczoraj, 21:35Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]