Jest wreszcie nadzieja, światełko [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 1 opinia.

Przełomowy Wynalazek

Jest wreszcie nadzieja, światełko w tu­nelu dla mężczyzn chcących w pełni do­pieścić swo­je ko­biety w trak­cie miłości cieles­nej, a za­razem chcących od te­go wspa­niałego mo­men­tu w życiu człowieka pełni doz­nań, a to za sprawą młode­go ju­hasa Jędrka z Cięci­ny, który w cza­sie te­goroczne­go wy­pasu owiec naj­praw­do­podob­niej roz­wiązał prob­lem, bo skon­struował do­dat­ko­we dwie sztuczne pro­tezy w pełni będące jak ręce ludzkie, z dwo­ma dłońmi i z pięcioma pal­ca­mi w każdej, z de­likat­ny­mi opuszka­mi jak u ma­sażys­tki czy pianis­ty, a do wyp­ro­duko­wania tej maes­trii inżynieryj­nej użył pro­duktów dostępnych mu na ha­lach, a więc prze­de wszys­tkim ru­na ow­cze­go, la­noli­ny i ow­czych skór, no i prze­de wszys­tkim po­zys­kał ze swo­jej za­kocha­nej teściowej jej sys­tem ner­wo­wy, który uz­nał, że będzie naj­le­piej prze­wodził bodźce do mózgu pie­szczące­go ko­bietę mężczyz­ny i od tej po­ry już będzie można nie tyl­ko całować ko­bietę, pieścić jej pier­si, ale jeszcze lu­bieżnie ma­sować jej poślad­ki i tu­taj ju­has Jędrek szczególnie po­leca roz­miar 38, zaś za­pew­nieniem o sku­teczności je­go wy­nalaz­ku mają być słowa je­go ba­cy, który 99 krot­nie (ra­zy)* spraw­dził ju­haso­wy wy­nala­zek na 33 lo­sowo wyb­ra­nych gaździ­nach z po­wiatu żywiec­kiego. Heeheeeeeeej! Z Cięci­ny Bo­nifa­cy Gul­ge­vanc.

felieton
zebrał 1 fiszkę • 8 listopada 2018, 10:25

Świet­ne, ale roz­miar 42 też jest Ok.
Jak Ciebie nie lubić?... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 10:36Cropka sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 10:33Fish13 do­dał no­wy tek­st Zapomnieliśmy jak żyć...  

dzisiaj, 08:13doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:05Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Na ten czas, dob­ra [...]

dzisiaj, 07:54Lila_ sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:38Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Tak

dzisiaj, 07:32ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:30ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]