Bardzo spokojny wyciszający film, [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 0 opinii.

WALC W ALEJKACH(recenzja filmu)

Bar­dzo spo­koj­ny wy­ciszający film, trochę me­lod­ra­mat, trochę dra­mat obycza­jowy z ele­men­ta­mi ko­mediowy­mi, trochę nos­talgiczna podróż w głąb ludzkiej wielo­poziomo­wej sa­mot­ności, w przeszłość, która trzy­ma jak ssa­waki ośmior­ni­cy i wy­sysa so­ki życia w sa­mot­ność ewo­luującą w autodestrukcję.

Niem­cy po­kaza­ne nie od stro­ny bo­gac­twa, tyl­ko od pod­szew­ki życia zwykłych ludzi, na co dzień i noc będących try­bika­mi trójzmiano­wej machi­ny ka­pita­liz­mu, ale jed­nocześnie zacho­wana jest w nich esen­cja niemiec­kości porządek, nies­pie­szność, dokład­ność, re­lac­je mis­trz uczeń, cier­pli­wość i spokój w dążeniu do per­fek­cji bu­dującej markę np - Das Auto, bo słysząc to wiemy, że niemiec­kie znaczy dos­ko­nałe i tak jest.

Widzi­my na ek­ra­nie Niemców ba­wiących się, ba­wiących się ru­basznie i trochę w sty­lu man­ty­paj­to­now­skim, jak­by jeszcze słowiańskim, ope­rujących iro­nicznym hu­morem, lek­ko stuk­niętych w tej swo­jej ścieżce do zat­ra­cenia jednak.

Chrys­tian, Ma­rion i Bru­no swois­ty niep­rzy­pad­ko­wy trójkąt, to czys­ta sa­mot­ność. Chrys­tian, to siero­ta po os­trym ro­man­sie ze złem, który dos­ta­je od życia drugą szansę na tak zwaną nor­malność, ale w wy­niku sa­mot­ności i złym lo­kowa­niu uczuć po­now­nie sta­nie nad ot­chłanią fa­tal­nej przeszłości. Ma­rion jest sa­mot­na w małżeństwie i wy­daje się, że źródła tej na­leży szu­kać właśnie w su­per­marke­cie. Bru­no, to człowiek, który nie od­na­lazł się gdy RFN wchłonęła NRD. Są ludzie po­wołani do przes­trze­ni jak ma­rynarze i kierow­cy wiel­kich aut tran­spor­to­wych właśnie. Jed­nostaj­ność na­wet naj­bar­dziej porządne­go i uporządko­wane­go życia za­bija ich.

Ludzie zwyk­li, ludzie z dołów dra­biny społecznej, w men­talności pos­tko­munis­tycznej. Naj­pierw fach, po­tem rodzi­na i przez to sta­bili­zac­ja. Stu­dia to ja­kieś sza­leństwo, wyk­raczające po­za dob­ry obyczaj, po­za codzien­ność, która trak­tu­je wyk­ształciuchów ja­ko coś ob­ce­go i niez­ro­zumiałego, co do­tyczy niemiec­kości, która wyk­racza po­za ich możli­wości ak­cepto­wania zła.

Ano właśnie. Set­ki ty­sięcy ton dob­rej żyw­ności, które każde­go dnia wyrzu­cają pra­cow­ni­cy su­per­marketów do kon­te­nerów w imię po­pytu, w imię niee da­wania wędki, żeby Nat­chional Geog­rphic mógł nie wiado­mo po co i na co krzyczeć w nas poczu­cie wi­ny za to, że gdzieś tam ja­kieś tam dzieci umierają z głodu, umierają bez­bo­leśnie, bo in­ne­go sta­nu ducha i ciała nie znają. To wi­dać w fil­mie, ale co da, że ja o tym na­pisze, a To­mas Stu­ber o tym zro­bił film? Nic oczywiście.

Wraz z bo­hate­rami fil­mu alej­ka­mi su­per­marke­tu tańczy walc Nad Pięknym Mod­rym Du­najem i in­ne ut­wo­ry mu­zyki kla­sycznej i po­pular­nej, na­dając naszej przechadzce po niemiec­kiej duszy swois­ty nos­talgiczny kli­mat, w którym znaj­du­jemy miej­sce na ciche, spo­koj­ne, rzeczo­we myśli, ale tym ra­zem nie przeis­toczy­my się w bunt, bo będzie po niemiec­ku, będzie porządnie, przyj­dziemy z ki­na, zro­bimy her­batę, od­dzwo­nimy do rodzi­ny i zna­jomych, prysznic może kąpiel i sen. Nie kar­mi­my so­bie i ni­komu złudzeń. Spo­koj­ni, po niemiec­ku, może po pros­tu ra­no wgug­la­my PAH etc i 10 PLN, to wiele wiele uśmiechów gdzieś ko­goś...

felieton • 14 marca 2019, 12:18
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 09:14Niusza do­dał no­wy tek­st Niosąc małe dziec­ko na [...]

dzisiaj, 09:04Cropka sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 08:13truman do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 07:00AMA sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st Pyta blon­dynka bru­net­ke: - Jak [...]

dzisiaj, 00:54yestem sko­men­to­wał tek­st Cytował, cy­tował, cy­tował. Na każde [...]

dzisiaj, 00:53yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 00:28yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:21yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]