Jak zdobyć Twoje serce, [...] – Bogini Twa!

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Bogini Twa! — zgromadziliśmy 12 opinii.

Miłość nigdy nie ginie, jest serca dla serca darem...

Jak zdo­być Two­je ser­ce, za­daję so­bie pytanie!
Byś mnie tak po­kochał, jak ja Ci jes­tem oddana!
Wierzę, że mnie po­kochasz, bo nig­dy się nie poddaję.
Bo mo­je jest sil­ne uczu­cie, na­wet jak Ci inaczej wydaje.

Otoczę Cię miłością, tak silną jak blask słońca
I ona Ci będzie świecić – od świ­tu do no­cy – bez końca.
I jej złocis­te pro­mienie pożogą Ci w ser­cu zapłoną,
I jej już nig­dy nie zga­sisz, bo te­go pot­ra­fię dokonać.

Otoczę Cię miłością, pójdzie krok w krok za Tobą.
Będzie Twą to­warzyszką, od ra­na – i całą dobę.
Będziesz widział me oczy, gdziekol­wiek spoj­rzysz przed siebie,
Przed Tobą swe blas­ki roz­toczy, tak piękne jak w błękit­nym niebie.

Otoczę Cię miłością, jak ogień w og­nisku płonącą!
Będziesz czuł żar z niej płynący – bez końca, bez końca, bez końca.
Pójdzie za Tobą wszędzie, gdziekol­wiek skieru­jesz swe kroki!
Poczu­jesz bez­miar szczęścia, bez­kre­sem Cię otoczy!

Zadźwięczy Ci w piosen­ce, w mu­zyce, w śpiewie ptaków,
Ok­ry­je Cię swym sze­les­tem, po­da Ci wiele znaków.
Na­pełni Ci duszę ra­dością, roz­koszą z uczu­cia płynącą
A gdy już mnie po­kochasz, w ser­cu poczu­jesz blask słońca.

Ser­ce Ci roz­gorze­je płomieniem, który nig­dy nie gaśnie,
Niech Two­ja miłośc do mnie już nig­dy drzwi nie zatrzaśnie!
We wszys­tkim do­da Ci skrzy­deł, pok­ry­je Cię szczęścia bezmiarem.
Bo tyl­ko praw­dzi­we uczu­cie nie ma ni kre­su, ni miary.

Bo tyl­ko ona pot­ra­fi człowieka za­nieść w niebiańskie przestworza,
Bo tyl­ko ona, Miłość, ma w so­bie wiel­kość i bez­kres morza.

Tyl­ko przed nią, Miłością, nikt nie jest w sta­nie się oprzeć,
I tyl­ko przed wiel­kim uczu­ciem na­wet lo­dowa­te ser­ce może stopnieć.
Jak obłok Ci w ser­cu się rozpłynie – bez­kre­sem, cza­ru oparem!
Bo Miłość nig­dy nie gi­nie, jest ser­ca dla ser­ca praw­dzi­wym da­rem.

erotyk
zebrał 8 fiszek • 1 września 2015, 09:02

Sko­ro nie piszesz o sek­sie, to po co piszesz? Jak żyjesz? Duch bez ciała i cieles­ności nie ma sen­su na tej ziemi. Pozdrawiam. 

Niesa­mowi­te ! Ile to o miłości można napisać! 

Dziekuję Ma­lusia! I da­je nam poczu­cie szczęścia. Wte­dy świat wy­daje się ta­ki piękny! Poz­dra­wiam serdecznie! 

Miłość uczy nas la­tać :)) Piękny

Poz­dra­wiam Ciep­lutko Jo­lu :)) 

Dziękuję Ci, Cris! dzięki te­mu uczu­ciu ludzie ma­lują naj­piek­niej­sze ob­ra­zy, piszą naj­lep­sze wier­sze, piszą naj­lep­sze książki i czują się szczęśli­wi! Do­daje skrzy­deł, czy­ni szczęśli­wym! Dla­tego wszys­tkim, którzy kochają, życzę wiel­kiej wza­jem­nej miłości - i so­bie też! Wie­cznej miłości! 

'Miłość do­daje nam skrzydeł'...pięknie.
Poz­dra­wiam Jo­lu :) 

Dziw­ne. Ja tam chodzę po ziemi, to też seks tu jest i so­bie go nie za­kazu­je, ale to wca­le nie oz­nacza, że za­pisałem się do por­ta­lu li­terac­kiego by ran­dko­wać, po pros­tu to był je­den z watków, który mi sie tu ob­ja­wił wed­le czy­tania Two­jego wier­sza. Jes­teśmy różni, ja nie wierzę w miłość, która jest ser­cem dla ser­ca li i jedynie. 

Kom­bi­nuj co Ci tyl­ko w go­wie, jeżeli Ci w go­wie, to co na­pisałeś! W mo­jej tyl­ko to, co jest w wier­szu - nic po za tym! Nic więcej, nic mniej. Kto czego [...] — czytaj całość

Jo­lu kocham ero­tyki i kom­bi­nuję, że to był seks tantryczny. 

Dziękuję Ci, Ad­nachiel!Cieszę się, że po­dobało się! Zaw­sze piszę, to co myślę i czuję...Tak czuję, więc tak piszę... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bogini Twa!

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 10:58Cropka do­dał no­wy tek­st Każdy ko­lej­ny le­karz to [...]

dzisiaj, 10:56kati75 sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:51kati75 sko­men­to­wał tek­st w życiu bez gra­nic [...]

dzisiaj, 10:48kati75 sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:22onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:18onejka sko­men­to­wał tek­st w życiu bez gra­nic [...]

dzisiaj, 09:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Spójrz proszę w niebo [...]

dzisiaj, 09:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Komunikujemy się składając nie [...]

dzisiaj, 09:28Cropka do­dał no­wy tek­st Komunikujemy się składając nie [...]