Obrońmy się i miejmy [...] – Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. — zgromadziliśmy 0 opinii.

28.06

Ob­rońmy się i miej­my to z głowy...
su­kien­ka - jest;
szpil­ki - są;
wie­dza - za­raz będzie - jak to pro­motor­ka mówiła - dob­rze wyglądasz i dob­rze się czujesz.

Po­tem kwiat­ki i pra­ca... " - Tak proszę pa­ni, nasz prog­ram trwa już od dziesięciu lat; rodzi­ce są za­dowo­leni i dzieci są za­dowo­lone" (rodzi­ce, bo mogą wyp­chnąć dzieci z do­mu na kil­ka godzin, a dzieci, bo nie muszą z ni­mi sie­dzieć).
"- Jeszcze ja­kieś pytania?"
"- Proszę bar­dzo, córeczkę proszę przyp­ro­wadzić na 10.00, ma­my wyjście. - Tak, to jest har­mo­nog­ram zajęć na ten miesiąc, do zo­bacze­nia". Już po 18.00, ko­niec os­tatniego dnia pra­cy. Mi­mo wszyt­ko szko­da, ale trze­ba iść dalej.
Po­tem pi­cie, ta­niec, spa­nie, znów chla­nie. Żeby to za­pom­nieć, a jed­nocześnie za­pamiętać. Da się, nie raz się ta­kie rzeczy robiło.
Lep­sze ta­kie pod­su­mowa­nie trzech lat, niż żadne.
Plan na piątek go­towy, tyl­ko reali­zac­ja została.
~ po­lama­ne.kwiaty

dziennik • 27 czerwca 2013, 21:29
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]

dzisiaj, 18:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Czy się stoi czy [...]

dzisiaj, 17:49lil roz sko­men­to­wał tek­st zbrodnia Ika­ra

dzisiaj, 17:27lil roz sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

dzisiaj, 17:01lil roz sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

dzisiaj, 16:51karykaturalna sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]