Kolejny dzień z życia [...] – Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. — zgromadziliśmy 3 opinie.

06.02.

Ko­lej­ny dzień z życia stu­den­ta. Budzik na 5.00 "bo trze­ba się uczyć, bo ses­ja"... szyb­ki ruch ręką i spokój.
Ech życie, trze­ba wsta­wać, a trzy teore­tyczne godzi­ny nauki już nie powrócą... może w następnym se­mes­trze się uda? Któż to wie. Na pew­no nie ja. Ja­koś wstać, coś zjeść... i da­lej pat­rzeć na książki, ale po nie sięgać, nie ma ta­kiej op­cji... jak­bym od te­go miała nap­rawdę um­rzeć.

Kul­tu­ral­nie dzień zaczęty zieloną her­batą, po­tem kawą, wi­nem... ubo­lewać nad bra­kiem wódki? Chy­ba nie.
Mu­zyka płynie i dud­ni... żeby tyl­ko zagłuszyć wyrzu­ty su­mienia weeken­do­wymi egzaminami.
Porządki w miarę zaak­cepto­wane. Mi­mo to świat się wa­li, bo na­wet se­syj­ne zapędy sprzątające ja­kieś niemrawe.
Te­lefo­ny ury­wane, jak­by ludzie też podświado­mie chcieli się wy­migać od życia, us­po­koić swoją podświado­mość, że ktoś ma do niego większą wzgardę. A u mnie na­dal bez zmian.

Zdaję so­bie sprawę, że mo­je całe życie spędzę w łóżku i nie czuję do siebie żalu... ba­wiąc się, oglądając świat, kłócąc, śmiejąc, słuchając głosów, jedząc i pijąc umór, śpiąc i pew­nie kiedyś umierając.
Te mo­men­ty, w których muszę z niego wy­pełznąć na światło dzien­ne... wolę w to się nie zagłębiać, tyl­ko założyć maskę obojętności i cze­kać na powrót do do­mu, do łóżka.

Wie­czo­ry na ry­tual­nym ba­rowym pi­wie i os­tatnie pieniądze prze­walo­ne na kon­certach bez poczu­cia ja­kiego­kol­wiek strachu i przyszłości. Po­noć naj­niebez­pie­czniej­szy­mi ludźmi są Ci, którzy nie mają nic do stra­cenia i niczym się nie przejmują.

So­bot­ni kon­cert pew­nie będzie uda­nym, nie­dziel­ne egza­miny ja­koś wy­dają się bar­dziej od­ległe niż są.
Mo­ja czer­wo­na lam­pka chy­ba się prze­paliła, cóż za strata.

***

Odtwórz

dziennik
zebrał 3 fiszki • 6 lutego 2015, 18:39

Dob­ra ta ma­gia :). Pla­ny na życie stu­den­ckie są do 26 r.ż., nie wiem czy tej ma­gii star­czy na wy­marzo­ne podyplomówki. 

Ach te życie ;). Dzięki, również pozdrawiam. 

Zgrab­ny wy­cinek z życia. Po­doba mi się :) Poz­dra­wiam :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]

dzisiaj, 18:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Czy się stoi czy [...]

dzisiaj, 17:49lil roz sko­men­to­wał tek­st zbrodnia Ika­ra

dzisiaj, 17:27lil roz sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

dzisiaj, 17:01lil roz sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

dzisiaj, 16:51karykaturalna sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]