Codziennie ktoś kogoś zawodzi. [...] – Raspberry

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Raspberry — zgromadziliśmy 0 opinii.

Cel

Codzien­nie ktoś ko­goś za­wodzi. Ktoś jest roz­cza­rowa­ny zacho­waniem dru­giego człowieka. Wszys­cy pokłada­my różne nadzieję i tros­ki w in­nych ludziach. Jes­teśmy wręcz prze­kona­ni, że nie są skłon­ni do wyrządze­nia nam ja­kiej­kolwiek krzyw­dy. Tyl­ko że większość z tych ludzi nie wie tak nap­rawdę cze­go od nich ocze­kuje­my. Większość tych ludzi może się my­lić w wielu kwes­tiach. Człowiek nie jest nieomyl­ny. To jest tyl­ko człowiek.
Więc jeśli nie postąpił tak jak te­go ocze­kujesz to nie dla­tego, że ce­lowo chciał cię skrzyw­dzić. Postąpił tak bo tak chciał.
Wyb­rał taką drogę, bo chciał i uz­nał ją za od­po­wied­nią dla siebie. Jeśli Ci nie od­po­wiada to nie idziesz tą trasą.
Sta­wiam włas­ne dob­ro po­nad dob­ro wszys­tkich in­nych, ale czy to już egoizm?
Jest ty­le py­tań. Nie wiń in­nych za to, że idą własną drogą, a Ci ta dro­ga aku­rat nie od­po­wiada. Tu­taj się roz­sta­jemy. Tak to mu­si być. Nieważne ile ze sobą przeżyliśmy. Je­den dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Kil­ka lat.
Już nie widzę tej dro­gi, którą ty podążasz. To nieis­totne.
Nie możemy być bier­ni wo­bec wszys­tkiego, ale pew­ne sy­tuac­je po­win­niśmy po­zos­ta­wić życiu, by szły z góry ok­reślo­nym torem.
Ba­nal­nie kiedyś wie­rzyłam, że mogę zmienić przez­nacze­nie. W końcu udało mi się dojść do po­rozu­mienia w pew­nych kwestiach.
Przez­nacze­nia nie da się zmienić, a jeśli chce­my upar­cie w czymś trwać to zaczy­namy tra­cić siebie. Tra­cimy swoją oso­bowość. Wszys­tkie te dob­re cechy, które w so­bie ma­my tra­cimy.
Nig­dy nie jest za późno na to by się pod­nieść, ale zdarza się tak, że możesz pod­no­sić się nieco dłużej niż zakładałeś.
Zaczy­nałam już wie­rzyć, że jes­tem znów na szczy­cie i znów upadłam. To nie jest ta­kie pros­te. Wszys­tko ci przychodzi łat­wo, szyb­ko od­chodzi. Mo­ja życiowa lekcja.
Grunt to się nie pod­dać. Choćby po ko­lanach, by­le do ce­lu.
Wyt­rwałość w dążeniu do ce­lu, cechą którą war­to w so­bie zaszczepić.

Spo­koj­nej nocy.

Alek­san­dra.

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 10 lutego 2017, 01:08
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Raspberry

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

wczoraj, 23:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:10Logos do­dał no­wy tek­st Kiedy leżysz to nie [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 22:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:52Logos do­dał no­wy tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:50yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 21:42Logos do­dał no­wy tek­st Nakładam ho­mon­to będąc niewol­ni­kiem, [...]

wczoraj, 21:39Logos sko­men­to­wał tek­st Nim umrę, nau­czcie mnie [...]