A rezydenci niech się [...] – natalia(__ups

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest natalia(__ups — zgromadziliśmy 0 opinii.

SamoRozmowa na łączach milczących

A re­zyden­ci niech się naj­pierw nauczą ety­ki za­wodo­wej na pa­mięć oraz sza­cun­ku do dru­giego człowieka a nie plo­teczek prze­kazy­wanych z ust do ust w dyżur­ce pielęgniar­skiej , niczym ci z re­dec­ka w ro­ku 20012,
po skończe­niu uczelni
bo­wiem aku­rat z tych dwóch te­matów
wyżej wymienionych
większość z nich
wychodzi na głodzie
co dało się zauważyć jak na dłoni
u Ewy pro­minent ki
cho­ciażby po ka­tas­tro­fie smoleńskiej.
Na pod­wyżki jeszcze przyj­dzie po­ra ,
teoria bo­wiem to żad­na spec­ja­lizac­ja
liczy się in­dy­widual­ny przypadek
ideal­ny mis­trz
choćby dr Ju­dym
oraz la­ta wzlotów i upadków w za­wodzie
a nie kil­ka lat wku­wania za­liczo­ne
na piątkę w to­warzys­twie fan­to­ma . 

dziennik • 13 października 2017, 14:25
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 01:22Moon G sko­men­to­wał tek­st pusto mi 

dzisiaj, 01:13po-duszka do­dał no­wy tek­st 8.08

dzisiaj, 01:11Moon G sko­men­to­wał tek­st NEW AWE­SOME PLA­CE

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu