A rezydenci niech się [...] – natalia(__ups

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest natalia(__ups — zgromadziliśmy 0 opinii.

SamoRozmowa na łączach milczących

A re­zyden­ci niech się naj­pierw nauczą ety­ki za­wodo­wej na pa­mięć oraz sza­cun­ku do dru­giego człowieka a nie plo­teczek prze­kazy­wanych z ust do ust w dyżur­ce pielęgniar­skiej , niczym ci z re­dec­ka w ro­ku 20012,
po skończe­niu uczelni
bo­wiem aku­rat z tych dwóch te­matów
wyżej wymienionych
większość z nich
wychodzi na głodzie
co dało się zauważyć jak na dłoni
u Ewy pro­minent ki
cho­ciażby po ka­tas­tro­fie smoleńskiej.
Na pod­wyżki jeszcze przyj­dzie po­ra ,
teoria bo­wiem to żad­na spec­ja­lizac­ja
liczy się in­dy­widual­ny przypadek
ideal­ny mis­trz
choćby dr Ju­dym
oraz la­ta wzlotów i upadków w za­wodzie
a nie kil­ka lat wku­wania za­liczo­ne
na piątkę w to­warzys­twie fan­to­ma . 

dziennik • 13 października 2017, 14:25
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 11:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

dzisiaj, 11:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

dzisiaj, 10:47oszi3 sko­men­to­wał tek­st W pa­mięci

dzisiaj, 10:44TercanGT do­dał no­wy tek­st Zastanawiam się, czy to [...]

dzisiaj, 10:30Moon G do­dał no­wy tek­st Kiedy zos­ta­jesz kimś, kim [...]

dzisiaj, 10:09zofija do­dał no­wy tek­st Tylko Miłość i zdro­wie [...]

dzisiaj, 10:09kati75 do­dał no­wy tek­st W pa­mięci

dzisiaj, 10:08oszi3 do­dał no­wy tek­st Ist0ta < Abs8lut­na