Wszyscy mężczyźni są tacy [...] – Marilyn Monroe

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Marilyn Monroe — zgromadziliśmy 9 opinii.

Wszys­cy mężczyźni są ta­cy sa­mi, mają tyl­ko różne twarze, żeby można było ich roz­poznać.

cytat dnia z 30 maja 2012 roku
zebrał 142 fiszki

oj Ma­rilyn, sko­ro wszys­cy są ta­cy sa­mi, to trze­ba było brać pier­wsze­go z brze­gu i spie*da­lać =) 

Nie ma to jak narze­kać na wszys­tkich mężczyzn i uogólniać ich do jed­ne­go ste­reoty­pu (bar­dzo często TYL­KO ste­reoty­pu) będąc ko­bietą ro­man­sującą jed­nocześnie z dwo­ma braćmi Ken­ne­dy. Hipokryzja. 

Fa­ceci mog­li­by to sa­mo po­wie­dzieć, że wszys­tkie ko­biety są ta­kie sa­me, a gdy­by myśl ta ot­rzy­małaby sta­tus cy­tatu lub myśli dnia po­sypałyby się ko­men­tarze, że tak w ogóle nie jest. Uważam, że ten cy­tat nie po­winien zos­tać wyróżniony, bo jed­nak ob­raża płeć prze­ciwną, a tak chy­ba być nie po­win­no :) 

Bied­na Ma­rilyn, ta­ka piękna była i wrażli­wa, a nie­szczęśli­wa, z jej oso­bistą myślą się nie zgadzam, bo mężczyźni są tak różni, ale są cechy które ich bar­dzo łączą:) 

No nies­te­ty też bym się z tą opi­nią nie zgodziła...choć cza­sem gołymi ręka­mi za szyję ich du­siła:)pas­ku­dy jed­ne...cy­tat ty­powy dla oso­by skrzyw­dzo­nej...też tak cza­sem mam ...ta­kie mstli­we myśli ale słon­ko Oni tak sa­mo cza­sem o nas myślą:) 

Współczuję, Marilyn. 

A kto Ci ka­zał tes­to­wać ich wszystkich?! 

Zaw­sze będę to pow­tarzać: nie znoszę wrzu­cania wszys­tkiego i wszys­tkich do jed­ne­go worka... 

niep­rawda. każdy jest in­ny i nie można uogólniać, gdyż jest to bar­dzo niesprawiedliwe. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Marilyn Monroe

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 09:48RozaR do­dał no­wy tek­st Metamorfoza

dzisiaj, 09:19cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Marmur mok­ry od snów

dzisiaj, 09:14szpiek sko­men­to­wał tek­st Synowie Mojżesza i Sta­lina

dzisiaj, 08:36kirke13 sko­men­to­wał tek­st Duże uczu­cie w ciszy [...]

dzisiaj, 08:16RozaR do­dał no­wy tek­st Synowie Mojżesza i Sta­lina

dzisiaj, 07:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 07:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st Każda myśl, która wy­myka [...]

dzisiaj, 00:54Moon G do­dał no­wy tek­st Realny

wczoraj, 23:57Nölle sko­men­to­wał tek­st Rozbitek

wczoraj, 23:56Nölle sko­men­to­wał tek­st Zieleń