Starość zaczyna się pierwszym [...] – Gabriel García Márquez

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Gabriel García Márquez — zgromadziliśmy 3 opinie.

Sta­rość zaczy­na się pier­wszym nieg­roźnym upad­kiem, śmierć zaś następu­je przy dru­gim.

cytat dnia z 21 lutego 2015 roku
zebrał 54 fiszki

P.S. Dro­gi Gab­rielu, bar­dzo Cię lu­bię i ja to "za­fiszkuję", bo u mnie nig­dy uczu­cia w parze z ro­zumem nie chodzą. I niech mi już tak zostanie...:) 

w tej dra­matycznej sy­tuac­ji, mnie już nie ma, mnie się tyl­ko wy­daje, że jestem.
Nad­to uważam, że cy­tat ów bar­dzo mnie pos­tarza!!! :))) 

Przyz­naję nie ro­zumiem myśli , nie mniej jed­nak jeżeli pier­wszy za­wal był upad­kiem to dru­gi był śmier­telną od­nową nieja­ko .. ja­ko efekt szo­ku po­zawałowe­go ;) każdy sądzi według siebie... nie po­lecam za­wałów , by­naj­mniej ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gabriel García Márquez

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 11:03Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:56yestem sko­men­to­wał tek­st Na po­ziomie swo­jego zamętu [...]

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]