Starość zaczyna się pierwszym [...] – Gabriel García Márquez

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Gabriel García Márquez — zgromadziliśmy 3 opinie.

Sta­rość zaczy­na się pier­wszym nieg­roźnym upad­kiem, śmierć zaś następu­je przy dru­gim.

cytat dnia z 21 lutego 2015 roku
zebrał 54 fiszki

P.S. Dro­gi Gab­rielu, bar­dzo Cię lu­bię i ja to "za­fiszkuję", bo u mnie nig­dy uczu­cia w parze z ro­zumem nie chodzą. I niech mi już tak zostanie...:) 

w tej dra­matycznej sy­tuac­ji, mnie już nie ma, mnie się tyl­ko wy­daje, że jestem.
Nad­to uważam, że cy­tat ów bar­dzo mnie pos­tarza!!! :))) 

Przyz­naję nie ro­zumiem myśli , nie mniej jed­nak jeżeli pier­wszy za­wal był upad­kiem to dru­gi był śmier­telną od­nową nieja­ko .. ja­ko efekt szo­ku po­zawałowe­go ;) każdy sądzi według siebie... nie po­lecam za­wałów , by­naj­mniej ;) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Gabriel García Márquez

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Cel to nic in­ne­go, [...]