Nie ma zbyt wiele [...] – Phil Bosmans

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Phil Bosmans — zgromadziliśmy 9 opinii.

Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru. Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś, jak pot­ra­fimy być ni­mi jut­ro?

cytat dnia z 26 maja 2009 roku
zebrał 405 fiszek

I rac­ja, życie jest zbyt krótkie , aby się zaj­mo­wać tyl­ko jedną 'dziedziną". 

Ten cy­tat na­pawa mnie op­ty­miz­mem i chęcią do życia:) 

To praw­da, nie ma­my wiele cza­su. Jed­nak mało jest ludzi ro­zumiejących to. Ja sa­ma myśląc "Do­piero szes­nas­tka! Mam jeszcze ty­le cza­su." nie zas­ta­nawiam się i nie przyj­muję do wiado­mości, że życie jest niep­rze­widy­wal­ne i mogę mieć tak sześćdziesiąt lat jak i dwa dni.


I tak trud­no cie­szyć się chwilą, wyjść te­mu wszys­tkiemu na prze­ciw i ot­worzyć na to ra­miona. To jest trud­ne. To boli. 

Fak­tycznie, los przek­reśla to co pięknie i nies­te­ty zos­ta­jemy często tyl­ko z marzeniami...... 

Uwiel­biam ten cy­tat! Za każdym ra­zem gdy go przeczy­tam mo­tywuję się, by właśnie żyć pełnią każde­go dnia... żyć chwilą i żad­nej nie mar­no­wać.
Czas jest dla mnie cen­ny, dla­tego na­wet nie śmiałabym go marnować.
Pozdrawiam:) 

[...]Wyjdź mu nap­rze­ciw. i dos­tań obuchem w łeb tak abyś pa­mien­tał że dla niego nic nie znaczysz :/ 

Lecz jest coś co jest zaw­sze przy mnie nieza­leżnie od dnia i godzi­ny, a jest tym... nadzieja, który roz­wiewa złe i natrętne myśli. Nadzieja spra­wia, że mój upór w dążeniu do szczęścia jest niezłom­ny :). Za to bar­dzo jej dziękuję...

Po­nad­to to my, ludzie uczy­niliśmy ten świat ta­kim a nie innym... 

na­wet faj­ne. ;* 

po­wiem krot­ko... żyj­my tak jak­by jut­ra miało nie być:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Phil Bosmans

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja