Kochać jest łatwo. To, [...] – Jonathan Carroll

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Jonathana Carrolla — zgromadziliśmy 7 opinii.

Kochać jest łat­wo. To, można po­wie­dzieć, jak z sa­mocho­dem: wys­tar­czy włączyć sil­nik, do­dać ga­zu i wyz­naczyć so­bie cel podróży. Ale być kochaną to tak jak prze­jażdżka z kimś in­nym, je­go sa­mocho­dem. Na­wet, jeśli uważasz te­go ko­goś za dob­re­go kierowcę, zaw­sze po­zos­ta­je ten pod­skórny strach, że może się po­mylić, a wte­dy w ułam­ku se­kun­dy wys­trze­licie obo­je przez przed­nią szybę na spot­ka­nie śmier­ci. Być kochaną może oz­naczać naj­większy koszmar. Bo miłość to re­zyg­nacja z pa­nowa­nia nad włas­nym lo­sem. A co się sta­nie, jeśli w połowie dro­gi pos­ta­nowisz zawrócić al­bo skręcić w bok, a nie masz na to ja­ko pa­sażer żad­ne­go wpływu?

cytat dnia z 4 stycznia 2012 roku
zebrał 212 fiszek

De­kolt jak dy­fuzor w Ferrari. 

Fi­lozo­fuje że aż przy­nudza. Po za tym mało ma z afo­ryz­mem wspólne­go - za długi i łopa­tolo­giczny jak dla mnie. 

Zaw­sze można wys­koczyć. Gdy jedziecie w złą stronę, gdy jes­teś tyl­ko ba­gażem, gdy jaz­da jest zbyt szyb­ka, tak szyb­ka, że wiatr ra­ni cię po twarzy... zaw­sze można wys­koczyć.

I liczyć się z tym, że skok z pędzące­go sa­mocho­du przy­niesie mnóstwo bólu i blizn. 

ech.. autor zas­ka­kuje mnie na każdym kro­ku swym ubiera­niem myśli w słowa. coś pięknego. 

Cu­dow­ne =)) szko­da tyl­ko że w pew­nym stop­niu do­tyka mo­jej oso­by... ale piękny cy­tat =* 

Uwielbiam...
Praw­dzi­we, piękne... :) 

Uwielbiam...
Praw­dzi­we, piękne... :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

wczoraj, 23:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]