Jeżeli moja teoria względności [...] – Albert Einstein

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Alberta Einsteina — zgromadziliśmy 2 opinie.

Jeżeli mo­ja teoria względności okaże się słuszna, Niem­cy po­wiedzą, że jes­tem Niem­cem, a Fran­cu­zi, że oby­wate­lem świata. Jeśli­by miała się oka­zać błędna, Fran­cja oświad­czyłaby, że jes­tem Niem­cem, a Niem­cy, że jes­tem Żydem.
Wenn ich mit meiner Re­lati­vitätstheorie recht be­hal­te, wer­den die Deut­schen sa­gen, ich sei Deut­scher und die Franzo­sen, ich sei Wel­tbürger. Er­weist sich meine Theorie als fal­sch, wer­den die Franzo­sen sa­gen, ich sei Deut­scher, und die Deut­schen, ich sei Ju­de. (niem.) 

cytat
zebrał 125 fiszek

Jeśli pol­ska była by te­raz bo­gata,pol­skie społeczeństwo od­no­siło by się z na­leżytym sza­cun­kiem do oba­lenia ko­muny(zła) a pol­ska kla­sa po­lityczna mogłaby trzy­mać pres­tiż. A sko­ro jest ja­ka jest (w 95 pos­ta­nowiła większość wejść z deszczu pod rynnę) zer­ka się z wes­tchnieniem w przeszłość, na in­nym sznur­ku uwiąza­ny pies od­czu­wa głód inaczej a kla­sa po­lityczna jest po­za kategorią. 

... słowa wy­powie­dziane w przemówieniu na Sor­bo­nie w Pa­ryżu na początku grud­nia 1929 ro­ku ... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 00:20silvershadow do­dał no­wy tek­st sen

wczoraj, 23:37CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:27Quanti18 do­dał no­wy tek­st na pa­rabo­lach życia, nie ma [...]

wczoraj, 22:04Strange one sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

wczoraj, 20:43Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:01PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Serce to pes­tka wyob­raźni