Czy nie starczy, że [...] – Douglas Adams

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Douglasa Adamsa — zgromadziliśmy 6 opinii.

Czy nie star­czy, że ogród jest piękny? Czy muszą w nim jeszcze mie­szkać wróżki?

cytat dnia z 14 grudnia 2012 roku
zebrał 65 fiszek

A to ci aluz­ja :)) 

tak!!!! wroz­ki byc musza ;] 

A ja za­kochałam się w tym cy­tacie od pier­wsze­go ra­zu jak go tu ujrzałam...:) 

Nie wiem kto do­dał ten cy­tat, ale uważam, że za coś ta­kiego po­winien smażyć się w piek­le! W Bo­gu Uro­jonym Daw­kins cy­tuje Doug­la­sa Adam­sa, które­mu zresztą książkę de­dyku­je, więc co naj­mniej nies­to­sow­ne jest przy­pisy­wanie mu te­go tek­stu. Jeśli ktoś nie wie­rzy to po­lecam spraw­dzić so­bie to w Wikipedii. 

czy­tałam większość je­go książek, i również uważam, że są spek­ta­kular­ne. Re­ligia dziś tra­ci na znacze­niu,z pew­nością za­gubi się w swych niep­ra­widłowościach, brak­nie jej argumentów.
Uleg­nie samozniszczeniu. 

Czy­tałam tę książkę. Fenomenalna.
Re­ligia miała kiedyś łączyć ludzi, dzi­siaj dzieli więc po co kom­pli­kować so­bie życie? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 04:06Michaelowa sko­men­to­wał tek­st * Dwadzieścia Już Lat [...]

dzisiaj, 00:05cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przynajmniej je­den

wczoraj, 23:22Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:20Naja wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 23:18Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:39yestem sko­men­to­wał tek­st Bezradną dłonią, let­nim muśnięciem wiat­ru. Cicho [...]

wczoraj, 22:33yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:36Papużka sko­men­to­wał tek­st księżycowy sen

wczoraj, 21:26yestem sko­men­to­wał tek­st myśl o trud­nym ty­tule

wczoraj, 21:25Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2