20 stycznia 2012 roku, godz. 15:44 122,1°C
sprajtka Ala
 20 stycznia 2012 roku, godz. 16:12

sam "se" przeciąg;)

 19 stycznia 2012 roku, godz. 15:41 197,7°C
fyrfle Mirek
 6 lipca 2015 roku, godz. 15:11

Bo nie jesteśmy uczeni rzeczowo odpowiadać i analizować, ale przede wszystkim wsłuchiwać się.

 18 stycznia 2012 roku, godz. 15:54 198,5°C
sprajtka Ala
 30 sierpnia 2015 roku, godz. 21:32

Kocham Basię:)

 17 stycznia 2012 roku, godz. 16:39 200,4°C
Odys syn Laertesa dandeLion
 3 marca 2021 roku, godz. 9:43

... zdanym na łaskę i niełaskę, a z czasem po prostu olewanym

 16 stycznia 2012 roku, godz. 12:26 216,0°C
_jekatiierina_ Jekatierina
 2 marca 2021 roku, godz. 21:14

Sprajtka ja chciałam tylko napisać, że choć Cie osobiście nie znam to uwielbiam Cię czytać

 15 stycznia 2012 roku, godz. 13:50 158,0°C
sprajtka Ala
 16 stycznia 2012 roku, godz. 12:17

Jacku może twa pewność jest pod wrażeniem, poszukaj;)

 8 stycznia 2012 roku, godz. 12:22 137,6°C
Smurf007 Tomek
 15 lutego 2012 roku, godz. 12:16

Reinkarnacja tandety..na tym obecnie marketing bazuje..
Rynek chłonie, serwis ukrytą ceną wyjściową, kółko się kręci, muzyka gra.

 3 stycznia 2012 roku, godz. 22:59 99,8°C
Smurf007 Tomek
 15 lutego 2012 roku, godz. 12:24

Ból jedyny wizjoner prawdy o nas samych..
P.S. Jak tu ładnie, dawno mnie tu nie było :( nadrabiam straty.

 30 grudnia 2011 roku, godz. 18:32 145,9°C
sprajtka Ala
 31 grudnia 2011 roku, godz. 15:58

Dominiko rozglądnij się dookoła...jesteśmy z sobą w relacjach , które wywołują reakcje...nasze chcenie nic tu nie da, gdyż sami nie jesteśmy bez winy:)

 22 grudnia 2011 roku, godz. 00:45 117,1°C
Efemeryda60 Grażynka
 28 maja 2012 roku, godz. 22:43

Dziś wiele kobiet, które zawarły małżeństwo, nie zakłada już, że pozostaną w nim do końca życia.
Życie jest zbyt długie, małżeństwo ma trwać do końca miłości.Kiedyś tak tylko myśleli mężczyźni;)

 20 grudnia 2011 roku, godz. 20:14 217,3°C
sprajtka Ala
 9 listopada 2015 roku, godz. 19:06

czyli sam zysk;)

 18 grudnia 2011 roku, godz. 15:41 132,3°C
sprajtka Ala
 18 grudnia 2011 roku, godz. 21:02

I to jest dobry krok w odpowiednim kierunku;)))

 17 grudnia 2011 roku, godz. 15:32 203,8°C
sprajtka Ala
 17 grudnia 2011 roku, godz. 19:22

OK-Niech stracę:)

 15 grudnia 2011 roku, godz. 14:42 142,7°C
sprajtka Ala
 16 grudnia 2011 roku, godz. 16:07

Zagęszczę ruchy i Cię ubiję...;)

 14 grudnia 2011 roku, godz. 14:48 181,9°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 18 grudnia 2011 roku, godz. 1:23

... eee, tam... lepiej handlować z Polkami...

;-)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 470 tekstów
Wszystkie myśli, str. 87