23 maja 2020 roku, godz. 20:06 24,3°C
Naja Ela
 23 maja 2020 roku, godz. 22:45

Zawsze jest rozwiązanie takie lub inne... Pętla życia zaś to początek i koniec. Nie było nas i nie będzie. To takie proste i nieuniknione...

 16 maja 2020 roku, godz. 18:52 36,8°C
yetick Jerzy
 18 maja 2020 roku, godz. 1:11

.. a ze strzępów obrazu wielobarwny milczący kolaż 😉

 12 maja 2020 roku, godz. 21:22 23,3°C
Strange one Adam
 13 maja 2020 roku, godz. 17:55

Dobrze jest zachować proporcje.
Będzie nieźle, jeśli wyjdzie tyle ile weszło. 😉

 9 maja 2020 roku, godz. 19:39 43,0°C
yestem yestem
 11 maja 2020 roku, godz. 18:55

Całe życie walczymy z czasem, a on nas goni od dziecka, potem się spóźnia, znów nam ucieka, wisi wahadłem, a na koniec i tak... klepsydra. :D
Miłego prawiewieczoru. :))

 8 maja 2020 roku, godz. 20:46 58,1°C
yestem yestem
 10 maja 2020 roku, godz. 23:33

Masz ich z pewnością dostatek, ale... jak pod Grunwaldem dwóch nagich Ci nie ofiaruję. Czuję się z nimi związany. :D
Dobranoc. :))

 8 maja 2020 roku, godz. 18:40 31,9°C
sprajtka Ala
 8 maja 2020 roku, godz. 20:13

oso
sowi
oSOSowy
Fajnie;)

 7 maja 2020 roku, godz. 22:20 31,8°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 10 maja 2020 roku, godz. 21:24

Ach ta inflacja 😋

 7 maja 2020 roku, godz. 10:02 40,9°C
Maciek Zz
 17 maja 2020 roku, godz. 19:32

Też bym stanął
chociaż... do wysokości zadania ;)

 6 maja 2020 roku, godz. 13:13 72,6°C
 Tekst dnia 8 maja 2020 roku
torpeda10 Stachu
 8 maja 2020 roku, godz. 4:56

Sprajtka jak zawsze na poziomie:) Dzięki wielkie, że jesteś:)

 5 maja 2020 roku, godz. 10:51 12,7°C
sprajtka Ala
 6 maja 2020 roku, godz. 19:13

No przecia piszę;)

 5 maja 2020 roku, godz. 9:54 32,4°C
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 5 maja 2020 roku, godz. 23:39

Alu ... wiesz są takie smutki , które przychodzą nie wiadomo skąd i po co ...i tak nas zasmucają , że nawet jak znikają znowu powracają .....i wtedy chyba nie chce się być widocznym ja w takich smutkach sama chciałabym być niewidzialna .....

 3 maja 2020 roku, godz. 10:07 66,3°C
sprajtka Ala
 3 maja 2020 roku, godz. 17:59

Czas nie cofa się przed niczym, dlatego podobnie jak zegar zasmucam się czasem...
Przytulić można cenne minutki:)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku