15 czerwca 2021 roku, godz. 19:10 33,3°C
Monika M. M.
 16 czerwca 2021 roku, godz. 00:33

Dlatego dobrze mieć kota lub psa:)

 14 czerwca 2021 roku, godz. 12:37 38,3°C
zielonakredka ula a może marta
 15 czerwca 2021 roku, godz. 8:13

I pewnie nawet o tym nie wiedzą. :)

 12 czerwca 2021 roku, godz. 12:19 26,6°C
zielonakredka ula a może marta
 12 czerwca 2021 roku, godz. 23:58

Taki grymas potrafi rozbawić :)

 5 czerwca 2021 roku, godz. 13:06 41,7°C
yetick Jerzy
 6 czerwca 2021 roku, godz. 10:56

...nawet w uzębieniu 😂😂😂

 4 czerwca 2021 roku, godz. 11:58 29,8°C
yestem yestem
 5 czerwca 2021 roku, godz. 10:29

ЯркаФУЯрка? :P
Grają, ale zwykle fałszywie. :D

 3 czerwca 2021 roku, godz. 13:37 66,4°C
danioł daniel tomczyk
 4 czerwca 2021 roku, godz. 15:08

W moim rozumieniu narzucanie czegokolwiek nie ma nic wspólnego z Prawdziwą Miłością. Z mojego punktu widzenia chrześcijaństwo to przede wszystkim "włóczenie się" z Chrystusem, a ta Droga rodzi jedynie wolność.
(oczywiście to subiektywne pojmowanie)

Rozumiem jednak (tak mi się wydaje) co miałaś na myśli.

 2 czerwca 2021 roku, godz. 11:46 57,1°C
danioł daniel tomczyk
 2 czerwca 2021 roku, godz. 21:16

"Pan widzi: krzesło, ławkę, stół, a ja - rozdarte drzewo."

 29 maja 2021 roku, godz. 18:16 346,7°C
 Tekst dnia 30 maja 2021 roku
sprajtka Ala
 31 maja 2021 roku, godz. 1:43

Dziękuję za wyrażenie, tym bardziej, że niespodziewane😁

 28 maja 2021 roku, godz. 8:58 6,6°C
bystry76
 28 maja 2021 roku, godz. 11:31

To ja sobie z szuflady też wyciągnę hehe

 26 maja 2021 roku, godz. 16:43
yestem yestem
 26 maja 2021 roku, godz. 19:48
 19 maja 2021 roku, godz. 8:22 16,2°C
sprajtka Ala
 19 maja 2021 roku, godz. 15:14

Z piosenką... czasami tą samą 😜

 18 maja 2021 roku, godz. 18:59 17,8°C
 15 maja 2021 roku, godz. 10:22 43,7°C
bystry76
 15 maja 2021 roku, godz. 12:29

Ospa(ła) też...

 13 maja 2021 roku, godz. 7:20 16,8°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 14 maja 2021 roku, godz. 6:23
Edytowano 14 maja 2021 roku, godz. 6:26

Oho ! Ta! - Alicja ☺️

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 405 tekstów
Wszystkie myśli, str. 6