8 października 2020 roku, godz. 10:48 96,0°C
Złoty Itek.
 9 października 2020 roku, godz. 9:18

Utożsamiając się z marnościami tego świata, to tylko pretensja.

 6 października 2020 roku, godz. 20:04 63,3°C
 6 października 2020 roku, godz. 4:54 99,6°C
onejka onejka
 6 października 2020 roku, godz. 22:22

Szczególnie teraz łatwiej, oczy zza maseczki jakby wyrazistsze i nawet uśmiech w nich można zobaczyć

 5 października 2020 roku, godz. 00:08 90,8°C
Naja Ela
 5 października 2020 roku, godz. 11:14

Czekam z utęsknieniem na to "ocieplenie"...

 28 września 2020 roku, godz. 11:16 65,7°C
yestem yestem
 14 listopada 2020 roku, godz. 22:52

Tak, mój dzielnicowy się nawrócił, przychodzi pod mój dom, a ja w oknie się objawiam, uśmiecham do niego i macham mu radośnie. :D

 27 września 2020 roku, godz. 1:23 72,3°C
kati75 Kati
 27 września 2020 roku, godz. 21:58

Dlatego ,że ludzie bardziej przywiązują się do rzeczy niż do ludzi niestety...bez mrugnięcia okiem skreślają ,czasem nie dając szansy by ich bliżej poznać.Smutna rzeczywistość

 26 września 2020 roku, godz. 8:50 53,4°C
yestem yestem
 26 września 2020 roku, godz. 19:23

Tak się zawahałem... lustro?
Nieee, smoki takie ładne nie są... :P
Miłość... miłość jest, jak Ala
jedna inteligencję, a Druga cytaty rozwala. :))

 25 września 2020 roku, godz. 9:42 62,4°C
 Tekst dnia 2 października 2020 roku
yestem yestem
 2 października 2020 roku, godz. 14:24
Edytowano 2 października 2020 roku, godz. 21:52

Gratulacje!
A chętnych na wątrobę jest też dużo. 🤗

 22 września 2020 roku, godz. 13:15 62,1°C
M44G Marjan
 25 września 2020 roku, godz. 10:24

Ciekawa fotografia. Co do tekstu nie wiem nie znam.

 21 września 2020 roku, godz. 15:57 54,0°C
Monika M. M.
 21 września 2020 roku, godz. 20:49

Taaaa... siódmy dzień bez kawy...
:)

 20 września 2020 roku, godz. 12:00 38,5°C
 19 września 2020 roku, godz. 8:58 30,3°C
sprajtka Ala
 19 września 2020 roku, godz. 10:43

Jestem w stanie sobie to wyobrazić;)))

 17 września 2020 roku, godz. 6:48 26,6°C
Maciek Zz
 17 września 2020 roku, godz. 19:11

Grafika odpowiednia :)

 16 września 2020 roku, godz. 4:55 73,5°C
yestem yestem
 16 września 2020 roku, godz. 20:41

Wiesz, ja to yestem z tych brzydkich, co to podpierają ściany... na chwilkę się zapomniałem, jak zobaczyłem o tym kochaniu i się, tzn. mur puściłem.
Nie, nie ze strachu, ale wiesz, lepiej być wykąpanym, skoro nadchodzi kochanie. :D

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 286 tekstów
Wszystkie myśli, str. 6