25 marca 2011 roku, godz. 11:07 197,8°C
fyrfle Mirek
 13 października 2014 roku, godz. 18:20

Piękna myśl, choć wymiotować się chce tą i na ta moralność.

 23 marca 2011 roku, godz. 10:16 175,1°C
sprajtka Ala
 29 czerwca 2015 roku, godz. 16:06

Są we mnie i tylko czasem coś wypływa, teraz coraz rzadziej;)

 22 marca 2011 roku, godz. 16:24 256,0°C
sprajtka Ala
 27 stycznia 2015 roku, godz. 20:05

jeszcze owocuję ale mam nadzieję, że obejdzie się bez rodzenia

 20 marca 2011 roku, godz. 13:58 272,5°C
 Tekst dnia 14 marca 2017 roku
natalia(__ups Natalia
 14 marca 2017 roku, godz. 18:18

Gratuję Alicjo, siostro Ty moja przyrodnia wyróżnienia na dzień dzisiejszy ;)

 18 marca 2011 roku, godz. 12:26 297,8°C
fyrfle Mirek
 19 stycznia 2015 roku, godz. 13:16

Ja myślę, że najwięcej dostarczają ofiary wypadków komunikacyjnych.

 17 marca 2011 roku, godz. 7:33 219,8°C
fyrfle Mirek
 29 września 2014 roku, godz. 14:03

Przy tym akceptowalny, jeśli nie na zewnątrz, to pod pościelą.

 16 marca 2011 roku, godz. 7:34 233,4°C
 Tekst dnia 19 sierpnia 2022 roku
Es van Guard Sławek
 19 sierpnia 2022 roku, godz. 21:17

Prawda, oj i to jeszcze jak.

 15 marca 2011 roku, godz. 7:36 303,4°C
Odys syn Laertesa dandeLion
 1 marca 2021 roku, godz. 18:15

...zgorzknienia

 14 marca 2011 roku, godz. 7:33 293,3°C
kati75 Kati
 7 listopada 2019 roku, godz. 10:01

to prawda

 12 marca 2011 roku, godz. 12:22 268,5°C
sprajtka Ala
 1 czerwca 2015 roku, godz. 21:36

Może go spotkać wszędzie Starlinght...a Róża to czasem za ostra potrafi być;)
Kobieta to taki kwiat, który potrafi pięknie przezimować;)

 11 marca 2011 roku, godz. 11:16 312,8°C
solange1969 gosia
 3 lipca 2021 roku, godz. 22:21

tak,swieta prawda,pozdrawiam serdecznie :)

 10 marca 2011 roku, godz. 1:08 314,6°C
Naja Ela
 28 lutego 2021 roku, godz. 21:03

Szczęście, szczęściem..., starczyć ma na cały miesiąc...😌

 8 marca 2011 roku, godz. 10:29 179,2°C
fyrfle Mirek
 29 września 2014 roku, godz. 14:01

Niby chaosem jestem, ale poniedziałek lubię rozpocząć od Twojej myśli i kawy do niej, jedno i drugie pozwala iść.

 5 marca 2011 roku, godz. 15:16 293,1°C
fyrfle Mirek
 8 grudnia 2014 roku, godz. 21:54

Serce nie sługa?

 4 marca 2011 roku, godz. 15:32 225,6°C
fyrfle Mirek
 13 października 2014 roku, godz. 18:17

Wykorzystać tak, ale niektórzy nigdy by go nie chcieli porzucić, raczej ciągle dorzucić.

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 619 tekstów
Wszystkie myśli, str. 107