7 maja 2023 roku, godz. 12:55 26,7°C
Naja Ela
 8 maja 2023 roku, godz. 20:49

He, he... i ręce opadają :-)
Na słonia i szum trawy, nie ma rady...

 20 listopada 2022 roku, godz. 19:28 67,4°C
Es van Guard Sławek
 21 listopada 2022 roku, godz. 10:28

gwiazda nie spada
jak odkrywca przemierza
nowe przestrzenie
tam dokąd nie zajrzy nikt
ona przyniesie światło

Taka tanka się zanuciła...
Pozdrawiam i gratuluję. 🌷

 6 lutego 2022 roku, godz. 10:00 28,6°C
Victoria Angel
 6 lutego 2022 roku, godz. 13:40

Nie mogę połapać się o co chodzi w Twoim haiku.:-) Bardzo zakręcone.

 19 kwietnia 2021 roku, godz. 21:31 48,3°C
yestem yestem
 19 kwietnia 2021 roku, godz. 22:01

Zalewasz? ;)

 2 grudnia 2020 roku, godz. 9:43 60,1°C
SamotnaDusza Maksymilian
 2 grudnia 2020 roku, godz. 10:01

Za każdym razem jak zdejmuję słuchawki skraplam się do nicości
Dzięki muzyce słyszę swoje myśli
Trafiłaś we mnie idealnie
Dziękuję

 23 sierpnia 2020 roku, godz. 14:31 34,7°C
sprajtka Ala
 24 sierpnia 2020 roku, godz. 22:15

Też tak uważam:)

 22 kwietnia 2020 roku, godz. 14:59 47,7°C
yestem yestem
 22 kwietnia 2020 roku, godz. 21:28

Ala się opalała... w samej maseczce. :D

 21 kwietnia 2020 roku, godz. 20:32 26,6°C
sprajtka Ala
 22 kwietnia 2020 roku, godz. 9:08
 20 kwietnia 2020 roku, godz. 17:42 33,5°C
wojtekp Wojtek
 20 kwietnia 2020 roku, godz. 18:00

Po prostu są miejsca gdzie takich tematów nie porusza się wcale i są miejsca gdzie o tym ciągle się mówi.

 3 września 2019 roku, godz. 21:44 23,2°C
kati75 Kati
 4 września 2019 roku, godz. 10:29

Ala haiku na poziomie;-)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
30 tekstów
Wszystkie haiku