19 lutego 2020 roku, godz. 19:24 27,3°C
sprajtka Ala
 20 lutego 2020 roku, godz. 15:15

Jestem tolerancyjna. Pozwalam ludziom żyć tak jak chcą, pod warunkiem, że nie robi to krzywdy innym.
Tolerancja ma również granice...

 23 września 2019 roku, godz. 7:51 20,7°C
yestem yestem
 23 września 2019 roku, godz. 23:00

:*:))

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Kadet
54 teksty
 3 maja 2012 roku
1 konto
1 konto
Ann.
107 tekstów
 14 lutego 2011 roku

kilka minut temu

sprajtka skomentował(a) tekst Myśli duszą... swojego autorstwa

kilka minut temu

yestem skomentował(a) tekst Myśli duszą... autorstwa sprajtka

kilka minut temu

Monika M. skomentował(a) tekst Myśli duszą... autorstwa sprajtka

kilka minut temu

sprajtka skomentował(a) tekst Myśli duszą... swojego autorstwa

kilkanaście minut temu

Monika M. skomentował(a) tekst Myśli duszą... autorstwa sprajtka

kilkanaście minut temu

yestem skomentował(a) tekst Myśli duszą... autorstwa sprajtka

ok. pół godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Myśli duszą... swojego autorstwa

ok. pół godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Myśli duszą... swojego autorstwa

ok. 3 godziny temu

yestem skomentował(a) tekst Myśli duszą... autorstwa sprajtka

ok. 3 godziny temu

Twórca nieznany skomentował(a) tekst Myśli duszą... autorstwa sprajtka