19 lutego 2020 roku, godz. 19:24  25,3°C

Mur beton

W dobry tonie betonie
jest nie mówić: be, to nie
gdyż to w złym tonie
gdy myślenie twe tonie

tallea asterja
 20 lutego 2020 roku, godz. 18:37

niech każdy pisze
co Go boli ... :)

 23 września 2019 roku, godz. 7:51  20,4°C

Wirtuoz złośliwości

Po tonie poznamy
dlaczego po, to "Nie"
mamy

yestem yestem
 23 września 2019 roku, godz. 23:00

:*:))

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Gbiker
107 tekstów
 3 maja 2012 roku
1 konto
1 konto
sciezkazawila
328 tekstów
 3 maja 2012 roku

dzisiaj, godz. 22:17

kati75 wskazał(a) tekst Z cyklu (perły z [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: sprajtka

dzisiaj, godz. 19:24

CierpkaWoda skomentował(a) tekst Nie każdy potrafi [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 18:59

szpiek skomentował(a) tekst Gdy nie potrafisz [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 18:49

yestem skomentował(a) tekst Gdy nie potrafisz [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 14:31

Esmeralda Dyląg skomentował(a) tekst Nie każdy potrafi [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 12:18

sprajtka wskazał(a) tekst Na niektóre wspomnienia [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: Stephen King

wczoraj, godz. 22:04

Monika Siwek skomentował(a) tekst Można zatrzymać nawet [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 21:49

bystry.76 skomentował(a) tekst Można zatrzymać nawet [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 6:34

yestem skomentował(a) tekst Można zatrzymać nawet [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 0:25

sprajtka wskazał(a) tekst Moje ciało w [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: Lila Róż