23 września 2019 roku, godz. 7:51  20,4°C

Wirtuoz złośliwości

Po tonie poznamy
dlaczego po, to "Nie"
mamy

yestem yestem
 23 września 2019 roku, godz. 23:00

:*:))

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Huaquero
84 teksty
 3 maja 2012 roku
1 konto
1 konto
byPatka
408 tekstów
 12 sierpnia 2011 roku

kilkanaście minut temu

sprajtka skomentował(a) tekst Nigdy nie było mi tak [...] autorstwa Entuzjasta_1986

ok. pół godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Niebieski parasol, [...] autorstwa kuloodporna

ok. pół godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst "Zakłamani" potrafią [...] autorstwa kati75

ok. godzinę temu

motylek96 skomentował(a) tekst Strój czeka na-gości... autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 23:20

kuloodporna dodał(a) do zeszytu tekst Nie każda próba [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 11:57

giulietka skomentował(a) tekst Nie każda próba [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 10:21

Radziem dodał(a) do zeszytu tekst Nie każda próba [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 10:18

sprajtka skomentował(a) tekst Nikt nie był tak [...] autorstwa Skazana

wczoraj, godz. 10:09

sprajtka skomentował(a) tekst tobie synu zapisuje w [...] autorstwa Adnachiel

wczoraj, godz. 22:41

yestem skomentował(a) tekst Głośno bo do słuchu, [...] autorstwa sprajtka