19 lutego 2020 roku, godz. 19:24 25,3°C 28
sprajtka Ala
 20 lutego 2020 roku, godz. 15:15

Jestem tolerancyjna. Pozwalam ludziom żyć tak jak chcą, pod warunkiem, że nie robi to krzywdy innym.
Tolerancja ma również granice...

 23 września 2019 roku, godz. 7:51 20,4°C 4
yestem yestem
 23 września 2019 roku, godz. 23:00

:*:))

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
To JA ! ®
308 tekstów
 16 lipca 2012 roku
1 konto
1 konto
VeritasMea
28 tekstów
 12 maja 2020 roku

ok. 2 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Ilu ludzi troszczy się [...] autorstwa Lisa Unger

ok. 4 godziny temu

onejka skomentował(a) tekst Wyrywam kawałek tęczy [...] autorstwa sprajtka

ok. 4 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Wyrywam kawałek tęczy [...] swojego autorstwa

ok. 5 godzin temu

onejka skomentował(a) tekst Wyrywam kawałek tęczy [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 14:52

sprajtka skomentował(a) tekst Jeśli ludzie rosną w [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 7:53

silvershadow skomentował(a) tekst Jeśli ludzie rosną w [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 18:06

Sennik11 skomentował(a) tekst Jeśli ludzie rosną w [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 17:38

sprajtka dodał(a) do zeszytu tekst Najważniejsze to [...] autorstwa Lech Majewski

wczoraj, godz. 13:24

przedwczoraj, godz. 11:14

sprajtka polecił(a) twórczość autora na 5m.M