4 października 2019 roku, godz. 11:15
Edytowano 4 października 2019 roku, godz. 11:23

Z cyklu tylko dla orłów

Redukcja etatów w Locie:
-wszyscy nie polecimy...

sprajtka Ala
 4 października 2019 roku, godz. 14:52

U mnie nie potrzeba logicznego sensu;)

 21 września 2019 roku, godz. 20:36

Księżyc w nowiu i toasty przy nowiu-tkim świeczniku:
pa-nowie
za-pałki

sprajtka Ala
 23 września 2019 roku, godz. 7:32

Przez okno tylko zaglądałam;)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone 9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
danioł
741 tekstów
 12 lutego 2011 roku
1 konto
1 konto
Żelek
214 tekstów
 3 maja 2012 roku

dzisiaj, godz. 17:40

tallea skomentował(a) tekst "Zły" człowiek, to [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 17:35

tallea skomentował(a) tekst Łatwo wciskać kit , [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 7:19

AMA dodał(a) do zeszytu tekst Prawda jest jak "talerz [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 0:00

sprajtka wskazał(a) tekst Niektórzy tak potrafią [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: onejka

wczoraj, godz. 11:43

Radziem skomentował(a) tekst Są uśmiechy zbyt [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 11:42

Radziem dodał(a) do zeszytu tekst Są uśmiechy zbyt [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 10:32

Yokho dodał(a) do zeszytu tekst Prawda jest jak "talerz [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 9:54

sprajtka skomentował(a) tekst Życie jest jak bańka [...] autorstwa Naja

przedwczoraj, godz. 23:00

Neyk dodał(a) do zeszytu tekst Prawda jest jak "talerz [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 22:47

sprajtka skomentował(a) tekst Warto mieć dystans [...] autorstwa R.A.K.