4 października 2019 roku, godz. 11:15  22,2°C
Edytowano  4 października 2019 roku, godz. 11:23

Z cyklu tylko dla orłów

Redukcja etatów w Locie:
-wszyscy nie polecimy...

sprajtka Ala
 4 października 2019 roku, godz. 14:52

U mnie nie potrzeba logicznego sensu;)

 21 września 2019 roku, godz. 20:36  18,0°C

Księżyc w nowiu i toasty przy nowiu-tkim świeczniku:
pa-nowie
za-pałki

sprajtka Ala
 23 września 2019 roku, godz. 7:32

Przez okno tylko zaglądałam;)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Huaquero
84 teksty
 3 maja 2012 roku
1 konto
1 konto
byPatka
408 tekstów
 12 sierpnia 2011 roku

dzisiaj, godz. 18:42

Naja skomentował(a) tekst Ziemia - koszTUje... autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 17:25

CierpkaWoda skomentował(a) tekst Ziemia - koszTUje... autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 17:03

sprajtka wskazał(a) tekst Patrzę na ludzi [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: marka

dzisiaj, godz. 17:02

sprajtka skomentował(a) tekst Ziemia - koszTUje... swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 17:00

sprajtka skomentował(a) tekst Skoro jestem częścią [...] autorstwa wojtekp

dzisiaj, godz. 16:59

sprajtka skomentował(a) tekst Z domu do stawu mam rzut [...] autorstwa tallea

dzisiaj, godz. 16:54

tallea skomentował(a) tekst Ziemia - koszTUje... autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 16:09

andrea69 skomentował(a) tekst Ziemia - koszTUje... autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 12:01

Malusia_035 dodał(a) do zeszytu tekst Świat "ludożerców", [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 7:04

sprajtka skomentował(a) tekst poDNIEty... swojego autorstwa