11 grudnia 2013 roku, godz. 20:09 74,6°C
fyrfle Mirek
 17 grudnia 2013 roku, godz. 22:01

Bo na szczęście nie jest jednowymiarowy, ale fakt ma w sobie wiele odmian dobra i zła.

 22 listopada 2013 roku, godz. 11:55 103,2°C
yestem yestem
 27 listopada 2013 roku, godz. 11:31

Marusia, nie fisiuj. ;)

 21 listopada 2013 roku, godz. 12:45 56,4°C
Smurf007 Tomek
 28 listopada 2013 roku, godz. 23:11

:)

 19 listopada 2013 roku, godz. 14:35 56,5°C
Kamil Borkowski
 28 listopada 2013 roku, godz. 23:21

Znowu?!

 17 listopada 2013 roku, godz. 10:39 121,3°C
Ariadna. Ariadna
 25 listopada 2013 roku, godz. 1:28

ale ktoś, mógłby pomysleć, że tak jest :)
zdejmuję więc ten swetr :)
dobranoc.

 29 października 2013 roku, godz. 9:27 61,0°C
yestem yestem
 30 października 2013 roku, godz. 13:39

szeFska pasja łączy podwładnych ;)

 23 października 2013 roku, godz. 12:05 76,1°C
sprajtka Ala
 27 października 2013 roku, godz. 2:11

noooo:) dobranoc

 17 października 2013 roku, godz. 14:22 48,3°C
onejka onejka
 18 października 2013 roku, godz. 12:13

bądźmy fajni, nie nachalni ;)

 16 października 2013 roku, godz. 3:29 26,4°C
yestem yestem
 17 października 2013 roku, godz. 23:53

Jak co roku o tej porze. ;)

 2 października 2013 roku, godz. 7:38 45,5°C
sprajtka Ala
 2 października 2013 roku, godz. 18:06

Heh Dorotko , twoje łzy lecą mnie na koszule...;)

 29 września 2013 roku, godz. 3:01 78,7°C
yestem yestem
 30 września 2013 roku, godz. 16:54

Zaślepiony nie widzi, ale nie ma o tym zielonego pojęcia, dopiero zimny prysznic przywraca wzrok, tylko może być już za późno...
Pozdrawiam. :)

 27 września 2013 roku, godz. 2:34 62,1°C
sprajtka Ala
 27 września 2013 roku, godz. 17:22

Za...iste...gorzkie
To taki "obrazek" który słów już nie potrzebuje, tylko pomocnej dłoni....

 26 września 2013 roku, godz. 11:13 34,1°C
ICD beja
 27 września 2013 roku, godz. 23:16

Deszcz z Uranu =ten metanowy, bardziej;);):);)

 23 września 2013 roku, godz. 10:58 178,3°C
silvershadow __
 20 czerwca 2020 roku, godz. 18:21

spontan 4ever ;)

 20 września 2013 roku, godz. 10:53 61,0°C
sprajtka Ala
 20 września 2013 roku, godz. 22:10

Słowa, to najczęściej gra wstępna, a później....to już tak jak piszesz Natalio;)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
265 tekstów
Wszystkie aforyzmy, str. 5