5 kwietnia 2012 roku, godz. 2:26 118,7°C 2
sprajtka Ala
 5 kwietnia 2012 roku, godz. 18:47

Zahaczanie może być przyjemne pod warunkiem, że zwykłą płotką nie jesteś;)
Kamilu, mów do mnie jeszcze;)

 2 kwietnia 2012 roku, godz. 22:13 49,1°C 1
sprajtka Ala
 4 maja 2012 roku, godz. 22:21

Dzięki Ci Aga, żeś mnie odwiedziła. Pozdrawiam wiosennie:)

 31 marca 2012 roku, godz. 2:18 332,9°C 7
sprajtka Ala
 5 kwietnia 2012 roku, godz. 18:50

Arturze miej to w tyle;) Reszta mnie rozdrabnia;)

 30 marca 2012 roku, godz. 14:53 132,2°C 8
sprajtka Ala
 25 maja 2012 roku, godz. 18:12

pomroczność to poważne schorzenie;)

 29 marca 2012 roku, godz. 11:48 90,4°C 11
sprajtka Ala
 30 marca 2012 roku, godz. 14:54

:)

 22 marca 2012 roku, godz. 17:02 158,6°C 9
marka piotr
 4 kwietnia 2012 roku, godz. 23:11

Napiszę, że ta myśl daje do myślenia.
Jest świetna.

 16 marca 2012 roku, godz. 19:22 478,4°C 15
poeta wyklęty Mariusz
 10 października 2019 roku, godz. 10:53

jeśli jej pozwolimy...

 15 marca 2012 roku, godz. 13:55 141,7°C 5
Smurf007 Tomek
 16 marca 2012 roku, godz. 13:01

O kurcze.. od kilku dni się waham między bardzo pokrewną myślą ale o miłości i tej materii..
Wczoraj prawie ją puściłem ale chyba pójdę zamieścić coś innego..
Komentarz o zaskakującym zbiegu okoliczności..
Musiałem puścić parę ;)

 13 marca 2012 roku, godz. 11:01 231,1°C 6
sprajtka Ala
 14 marca 2012 roku, godz. 12:43

Grzegorzu przyłożyłam się do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar :)
Andrzeju , jestem bezsilna wobec sił mnie przytłaczających...
Jacku...masa musi się rozsmakować w jednostce lub ją wchłonąć...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
To JA ! ®
308 tekstów
 16 lipca 2012 roku
1 konto
1 konto
VeritasMea
29 tekstów
 12 maja 2020 roku

ok. 4 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Wyrywam kawałek tęczy [...] swojego autorstwa

ok. 4 godziny temu

dzisiaj, godz. 12:45

scorpion polecił(a) twórczość autora na 5sprajtka

dzisiaj, godz. 11:42

vanilla sky skomentował(a) tekst Wyrywam kawałek tęczy [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 9:48

CierpkaWoda dodał(a) do zeszytu tekst Wyrywam kawałek tęczy [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 9:48

CierpkaWoda wskazał(a) tekst Wyrywam kawałek tęczy [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: sprajtka

wczoraj, godz. 20:24

sprajtka skomentował(a) tekst Ilu ludzi troszczy się [...] autorstwa Lisa Unger

wczoraj, godz. 19:06

onejka skomentował(a) tekst Wyrywam kawałek tęczy [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 18:56

sprajtka skomentował(a) tekst Wyrywam kawałek tęczy [...] swojego autorstwa

wczoraj, godz. 17:27

onejka skomentował(a) tekst Wyrywam kawałek tęczy [...] autorstwa sprajtka