19 kwietnia 2020 roku, godz. 12:16 48,1°C 25
yestem yestem
 19 kwietnia 2020 roku, godz. 23:21

:)

 18 kwietnia 2020 roku, godz. 21:51 30,7°C 18
yestem yestem
 19 kwietnia 2020 roku, godz. 23:23

Natury sta(ć) nic nie narzuca(ć) :)

 18 kwietnia 2020 roku, godz. 16:29 35,3°C 38
sprajtka Ala
 18 kwietnia 2020 roku, godz. 21:31

Zabroniony biały wiersz, a nic mi się teraz nie rymuje...uje...uje...

 17 kwietnia 2020 roku, godz. 11:41 32,4°C 36
Edytowano  18 kwietnia 2020 roku, godz. 23:40
 16 kwietnia 2020 roku, godz. 22:09 39,1°C 22
sprajtka Ala
 18 kwietnia 2020 roku, godz. 11:50

Komentarz bywa niespodzianką;)

 16 kwietnia 2020 roku, godz. 13:06 25,3°C 22
sprajtka Ala
 16 kwietnia 2020 roku, godz. 22:10

Zależy jak się ustawią;)

 15 kwietnia 2020 roku, godz. 17:55 34,4°C 75
onejka onejka
 15 kwietnia 2020 roku, godz. 20:28

gdzie brak miejsca na własne zdanie, wąskie szuflady ;)

 9 kwietnia 2020 roku, godz. 17:16 41,7°C 27
Maverick123 Bogdan
 20 kwietnia 2020 roku, godz. 20:20

Korzystnie dla ciała i portfela... :)

 9 kwietnia 2020 roku, godz. 15:58 21,5°C 22
sprajtka Ala
 9 kwietnia 2020 roku, godz. 17:11

Życie to temat rzeka:)

 8 kwietnia 2020 roku, godz. 16:58 19,8°C 15
 8 kwietnia 2020 roku, godz. 12:26 42,2°C 12
Monika M. M.
 8 kwietnia 2020 roku, godz. 13:58

Alu, na szczęście Im:)

 7 kwietnia 2020 roku, godz. 13:06 35,8°C 13
Edytowano  7 kwietnia 2020 roku, godz. 13:08
sprajtka Ala
 9 kwietnia 2020 roku, godz. 15:56

:))))))

 7 kwietnia 2020 roku, godz. 12:28 36,2°C 17
sprajtka Ala
 9 kwietnia 2020 roku, godz. 17:12

Wierzysz we mnie:)

 5 kwietnia 2020 roku, godz. 11:32 75,2°C 41
sprajtka Ala
 5 kwietnia 2020 roku, godz. 16:21

Każde wyobrażenie w utopii można znaleźć...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Scyzoryk!
31 tekstów
 26 maja 2011 roku
1 konto
1 konto
anna kowalczyk
300 tekstów
 3 maja 2012 roku

przedwczoraj, godz. 21:53

Naja skomentował(a) tekst Strefa absurdu: [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 12:24

sprajtka skomentował(a) tekst Mama zawsze powtarzała [...] autorstwa szpiek

przedwczoraj, godz. 11:55

sprajtka skomentował(a) tekst Mama zawsze powtarzała [...] autorstwa szpiek

2 dni temu, godz. 23:55

sprajtka wskazał(a) tekst Ludzkość jest tak [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: C.S. Lewis

2 dni temu, godz. 23:53

sprajtka skomentował(a) tekst Strefa absurdu: Jestem [...] swojego autorstwa

2 dni temu, godz. 21:33

CierpkaWoda skomentował(a) tekst Strefa absurdu: Jestem [...] autorstwa sprajtka

2 dni temu, godz. 20:57

yestem skomentował(a) tekst Strefa absurdu: Jestem [...] autorstwa sprajtka

2 dni temu, godz. 20:46

Maciek Zembaty skomentował(a) tekst Strefa absurdu: Jestem [...] autorstwa sprajtka

2 dni temu, godz. 19:30

Naja skomentował(a) tekst Strefa absurdu: Jestem [...] autorstwa sprajtka

2 dni temu, godz. 17:37

Monika M. skomentował(a) tekst Strefa absurdu: Jestem [...] autorstwa sprajtka