31 stycznia 2022 roku, godz. 18:59 101,5°C
Monika M. M.
 1 lutego 2022 roku, godz. 00:54

Hmm... jeszcze nie wiem... czy się zgadzam...
:)

 29 stycznia 2022 roku, godz. 23:29 37,5°C
bystry76
 31 stycznia 2022 roku, godz. 19:31

każdym stopniem
zbliżam się ku temu
by odejść
zostawiając słowa
wodą pisane

 28 stycznia 2022 roku, godz. 22:46 30,6°C
Monika M. M.
 28 stycznia 2022 roku, godz. 23:26

Taka myśl co rodzi nowe i nowe...
Wprost zakład krawiecki!
:)

 26 stycznia 2022 roku, godz. 00:01 16,7°C
bystry76
 26 stycznia 2022 roku, godz. 17:28

Widzi mi się ta myśl...

 25 stycznia 2022 roku, godz. 10:36 46,0°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 27 stycznia 2022 roku, godz. 16:20

... wydaje się, że raczej porzuca, skoro w biegu nie ma czasu pozbierać zguby...

;-)

 23 stycznia 2022 roku, godz. 20:15 65,3°C
yestem yestem
 23 stycznia 2022 roku, godz. 23:51

Gawliński się zwierzał:
"Ewelina zimna jak lód,
więc na noc umówiłem się z Alą..."
Ale brak informacji, co Ala posiada. :)

 22 stycznia 2022 roku, godz. 2:23 28,6°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 22 stycznia 2022 roku, godz. 9:48

Qrcze, zawsze myślałem, że Alicja jest bardzo inteligentna

 20 stycznia 2022 roku, godz. 2:55 48,1°C
kati75 Kati
 20 stycznia 2022 roku, godz. 17:46

(...) kruche jest to, co budujemy, słaba jest nasza odporność na ciosy i - wbrew złudzeniom, jakie żywimy - w chwili słabości lub w razie upadku pozostajemy zdani przede wszystkim na własne siły.

Marek Andrzejewski

 18 stycznia 2022 roku, godz. 00:52 44,2°C
bystry76
 18 stycznia 2022 roku, godz. 21:06

My...to się pisze razem czy osobno ?

 16 stycznia 2022 roku, godz. 11:21 91,1°C
yestem yestem
 16 stycznia 2022 roku, godz. 13:08

Ala, co Ty pleciesz?
To ognista woda przecież? :D
Uśmiechniętej niedzieli. :))

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 132 teksty 185 230
Wszystkie teksty, str. 6