17 grudnia 2020 roku, godz. 00:19 110,4°C
yestem yestem
 17 grudnia 2020 roku, godz. 22:16

Taaak, ale i tak niektórzy wybierają jakiegoś bruda z fastfuda. ;)

To, że jesteśmy z innej bajki nie znaczy, że nie połączy Nas wspólny autor...
sprajtka Ala
 17 grudnia 2020 roku, godz. 22:29

Ale nie na moim profilu?;)

 15 grudnia 2020 roku, godz. 1:45 42,8°C
Hares Grzesiek
 16 grudnia 2020 roku, godz. 5:45

Z braku czasu. W końcu wszystko kręci się wokół was, kobietki :)

Wiersz - myśli zatopione w słowach.
sprajtka Ala
 15 grudnia 2020 roku, godz. 1:38

I to ja rozumiem 😁

Gdy za duże ego, lustro pęka z dumy...
Twórca nieznany Duszka (z autografem)
 13 grudnia 2020 roku, godz. 18:30
Edytowano 13 grudnia 2020 roku, godz. 19:25

Zgadza się sprajtko, trzeba mieć zatem inną 'maszynę' niż percepcja. :)

 12 grudnia 2020 roku, godz. 4:56 79,0°C
sprajtka Ala
 12 grudnia 2020 roku, godz. 20:08

Hehehe...mam dystans do siebie;)))

 11 grudnia 2020 roku, godz. 4:57 55,4°C
sprajtka Ala
 11 grudnia 2020 roku, godz. 9:33

Są różne ramy... ozdobne i toporne, zapożyczone lub własnej "produkcji"...
Trzymajmy się ramy, by wyszły "na ludzi"...;)

 10 grudnia 2020 roku, godz. 19:33 61,5°C
zielonakredka ula a może marta
 10 grudnia 2020 roku, godz. 22:11

Krótko, ale jak elegancko.

Rama poprawia słaby obraz...
Złoty Itek.
 8 grudnia 2020 roku, godz. 19:58

Rama bywa pomocna na to co niewidzialne. ;-)

 7 grudnia 2020 roku, godz. 9:51 57,1°C
PetroBlues Kociamber
 8 grudnia 2020 roku, godz. 9:15

Hand love...cholibka, śmiechłem :D

Pociąg może zbudować relacje...
sprajtka Ala
 6 grudnia 2020 roku, godz. 15:47

Ale to taki "suplement diety", a nie od razu lekarstwo...

Można iść w ślady lub po cudzej myśli...
CierpkaWoda Wiola
 5 grudnia 2020 roku, godz. 19:24

Znam jeszcze wiele innych opcji..
Zasadniczo wszystko można, nie trzeba.

 4 grudnia 2020 roku, godz. 9:17 92,1°C
sprajtka Ala
 4 grudnia 2020 roku, godz. 18:51
Edytowano 4 grudnia 2020 roku, godz. 18:59

Co dwie windy, to nie jedyna;)))
Lubię u ludzi poczucie humoru, podnosi mnie ono na 👻;)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 903 teksty 95 878
Wszystkie teksty, str. 6