7 maja 2023 roku, godz. 12:55 26,7°C
Naja Ela
 8 maja 2023 roku, godz. 20:49

He, he... i ręce opadają :-)
Na słonia i szum trawy, nie ma rady...

 6 maja 2023 roku, godz. 13:46 111,7°C
poziomica
 15 maja 2023 roku, godz. 19:37

nie wszyscy są nieprzyzwoicie wylewni, niektórzy są zmuszeni kluczyć , zanim się nauczą ramiona otwierać

 5 maja 2023 roku, godz. 17:52 102,8°C
 Tekst dnia 10 maja 2023 roku
.Rodia marek
 25 maja 2023 roku, godz. 15:25

dobro nie musi wracać, bo się nie kończy

 4 maja 2023 roku, godz. 18:25 27,9°C
Monika M. M.
 4 maja 2023 roku, godz. 23:03

Racja, trza mi uważać zatem z... przesadzaniem, bo lubię;):)!

 3 maja 2023 roku, godz. 1:21 15,9°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 3 maja 2023 roku, godz. 5:36

... nigdy owczym pędem... nawet za cenę życia...

 2 maja 2023 roku, godz. 21:09 105,6°C
poziomica
 15 maja 2023 roku, godz. 19:40

dokładnie

 29 kwietnia 2023 roku, godz. 16:35 105,6°C
piórem2 Bożena
 30 kwietnia 2023 roku, godz. 16:14

Tu na cytatach?
Mogę wymienić.

 28 kwietnia 2023 roku, godz. 14:12 6,3°C
 27 kwietnia 2023 roku, godz. 23:05 29,8°C
poziomica
 15 maja 2023 roku, godz. 19:43

".. talent moża być czasem wybaczony , geniusz nigdy .."

 26 kwietnia 2023 roku, godz. 18:43 20,1°C
Monika M. M.
 28 kwietnia 2023 roku, godz. 15:55

Ale, to nie działa:(

 24 kwietnia 2023 roku, godz. 15:45 36,6°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 24 kwietnia 2023 roku, godz. 23:28

... to słowa sprawiają, ża koło jest kołem, a nie jakąś krzywą... że miłość jest miłością, a nie bezimiennym uczuciem...

 23 kwietnia 2023 roku, godz. 16:57 26,5°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 23 kwietnia 2023 roku, godz. 18:40

... odbicie w sercu i duszy do Ciebie należy... I nic, ani nikt Ci tego nie odbierze...

 19 kwietnia 2023 roku, godz. 15:37 73,0°C
Nie płacz Ewcia Ewa
 19 kwietnia 2023 roku, godz. 20:09

Ja już z tym skończyłam. I słusznie :-)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 340 tekstów 241 999
Wszystkie teksty, str. 2